1. Định nghĩa hàm fread() trong C

Hàm fread() trong C được sử dụng để đọc dữ liệu từ stream vào mảng được trỏ. Để khai báo hàm fread() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream)

Tham số:

 • ptr: là con trỏ chỉ tới vùng nhớ nhận dữ liệu từ tập tin.
 • n: số phần tử được đọc từ tập tin.
 • size: kích thước của mỗi phần tử.
 • f: con trỏ tập tin đã được mở.

Lưu ý:

 • Hàm fread() trả về số phần tử đã đọc được từ tập tin nếu thành công.
 • Hàm fread() trả về giá trị bằng n hoặc nhỏ hơn n nếu chạm tới cuối tập tin hoặc có lỗi.

2. Ví dụ về hàm fread() trong C

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm fread() trong C để đọc dữ liệu từ stream vào mảng được trỏ:

#include <stdio.h>

int main(void)
{
  FILE *file = fopen("fread.txt", "r");
  if (file != NULL)
  {
    char c;
    while (fread(&c, sizeof(char), 1, file))
    {
      printf("%c", c);
    }
    fclose(file);
  }
}

Trong ví dụ trên, hàm fread() sẽ mở file fread.txt, giả dụ nội dung của file fread.txt là:

Day la Laptrinhtudau

Ta có kết quả:

Day la Laptrinhtudau