1. Định nghĩa hàm fopen() trong C

Hàm fopen() trong C được sử dụng để mở file. Để khai báo hàm fopen() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

FILE* fopen (const char* filename, const char* mode);

Tham số:

 • Filename: con trỏ tới file cần mở.
 • Mode: chế độ mở file.

Lưu ý:

 • Hàm fopen() trả về con trỏ đến đối tượng FILE nếu mở file thành công.
 • Hàm fopen() trả về giá trị NULL nếu mở file thất bại.

2. Ví dụ về hàm fopen() trong C

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm fopen() trong C để mở file:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
int main()
{
 
  // con tro demo toi FILE
  FILE* demo;
 
  // Tao file "demo_file"
  demo = fopen("demo_file.txt", "w+");
 
  // them noi dung cho file
  fprintf(demo, "%s %s %s", "Day",
      "la", "Laptrinhtudau");
 
  // dong file duoc tro boi demo
  fclose(demo);
 
  return 0;
}

Khi chạy lệnh trên, một file mới sẽ được tạo với tên “demo_file” và có nội dung sau:

Day la Laptrinhtudau

Nếu muốn xem nội dung của file, ta cần chạy đoạn mã sau, đoạn mã này sẽ mở tệp và hiển thị nội dung file:

#include <stdio.h>
 
int main()
{
 
  // con tro demo toi FILE
  FILE* demo;
  int display;
 
  // Tao file "demo_file"
  demo = fopen("demo_file.txt", "r");
 
  // Chay vong lap de xuat ki tu
  while (1) {
    // doc file
    display = fgetc(demo);
 
    // chi bao ki tu
    if (feof(demo))
      break;
 
    // hien thi moi ki tu
    printf("%c", display);
  }
 
  // dong file duoc tro boi demo
  fclose(demo);
 
  return 0;
}

Kết quả:

Day la Laptrinhtudau