1. Định nghĩa hàm fflush() trong C

Hàm fflush() trong C được sử dụng để đẩy hết những ký tự có trong buffer ra stream. Sau khi gọi hàm fflush() thì buffer sẽ trống, đảm bảo việc nhập dữ liệu cho các biến sau an toàn. Để khai báo hàm fflush() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

int fflush(FILE *stream)

Tham số:

 • Stream: con trỏ file.

Chú ý:

 • Hàm fflush() trả về 0 nếu xoá bộ nhớ đệm đầu ra của stream thành công.
 • Hàm fflush() trả về EOF nếu có lỗi.

2. Ví dụ về hàm fflush() trong C

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm fflush() trong C để xoá bộ nhớ đệm đầu ra của stream, giúp cho việc nhập các ký tự vào chương trình C một cách an toàn như sau:

#include <stdio.h>

int main() {

  fprintf(stdout, "Day la Laptrinhtudau. ");

  fflush(stdout);

  fprintf(stderr, "\nVi du ve ham fflush(). ");

  fprintf(stdout, "\nVi du nay su dung ngon ngu C. \n");

  fflush(stdout);

return 0;

}

Kết quả:

Day la Laptrinhtudau.

Vi du ve ham fflush().

Vi du nay su dung ngon ngu C.