1. Định nghĩa hàm fprint() trong C

Hàm fprintf() trong C được sử dụng để ghi dữ liệu vào file theo định dạng chỉ định. Ta có thể định dạng các dữ liệu thuộc nhiều kiểu khác nhau, sau đó ghi chúng vào các file có định dạng cố định. Để khai báo hàm fprintf() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...)

Tham số:

 • stream: con trỏ tới đối tượng FILE.
 • format: định dạng ghi vào file của dữ liệu.

Lưu ý:

 • Hàm fprintf() trả về một số thuộc kiểu int, là số ký tự có trong chuỗi đã tạo nếu ghi file thành công.
 • Hàm fprintf() trả về giá trị EOF nếu ghi file thất bại.

2. Ví dụ về hàm fprintf() trong C

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm fprintf() trong C để ghi dữ liệu vào file theo định dạng chỉ định:

#include <stdio.h> 
int main(){ 
  FILE *fp; 
  fp = fopen("file.txt", "w");//mo file 
  fprintf(fp, "Laptrinhtudau\n"); //nhap du lieu
  fclose(fp);//dong file 
} 

Nội dung file file.txt sau khi thực thi đoạn mã trên sẽ như sau:

Laptrinhtudau