1. Định nghĩa hàm atof() trong C

Hàm atof() trong C được sử dụng để chuyển đổi từ string sang float. Để khai báo hàm atof() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

double atof (const char* str);

Tham số:

 • Str: một chuỗi kí tự biểu diễn một số thực dấu chấm động.

Lưu ý: Hàm này trả về số thực dấu chấm động đã được chuyển đổi từ string sang float. Nếu không hợp lệ, hàm trả về 0.0.

2. Ví dụ về hàm atof() trong C

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm atof() trong C để chuyển đổi string sang float.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main()
{
  float f;
  char st[20];
  
  strcpy(st, "23333333");
  f = atof(st);
  printf("String: %s, gia tri float = %f\n", st, f);

  strcpy(st, "Hello");
  f = atof(st);
  printf("String: %s, gia tri float = %f\n", st, f);

  return(0);
}

Kết quả:

String: 23333333, gia tri float = 23333332.000000

String: Hello, gia tri double = 0.000000