1. Sử dụng thuộc tính width

Nếu thuộc tính width được đặt thành 100%, trình phát video sẽ phản hồi và mở rộng để lấp đầy chiều rộng của màn hình trình phát video có thể được mở rộng để lớn hơn kích thước ban đầu của nó

Ví dụ:

2. Sử dụng thuộc tính max-width

Nếu thuộc tính max-width được đặt thành 100%, trình phát video sẽ giảm tỷ lệ nếu cần, nhưng không bao giờ tăng tỷ lệ để lớn hơn kích thước ban đầu

Ví dụ: