1. Thuộc tính mask-image trong CSS

Thuộc tính mask-image trong CSS chỉ định một hình ảnh làm một lớp mặt nạ hiển thị phía trên hình ảnh ban đầu

Hình ảnh đó có thể là hình ảnh PNG, hình ảnh SVG, gradient hoặc phần tử SVG <mask>

2. Ví dụ về mask-image

2.1 Sử dụng Gradients

Ví dụ:

2.2 Sử dụng SVG

Ví dụ: