1. Phương thức chuyển đổi 3D trong CSS

Với thuộc tính biến đổi trong CSS, bạn có thể sử dụng các phương pháp chuyển đổi 3D sau:

  • rotateX()
  • rotateY()
  • rotateZ()

1.1 Phương thức rotateX()

Phương thức rotateX() xoay một phần tử quanh trục X của nó ở một mức độ nhất định

Ví dụ:

1.2 Phương thức rotateY()

Phương thức rotateY() xoay một phần tử quanh trục Y của nó ở một mức độ nhất định

Ví dụ:

1.3 Phương thức rotateZ()

Phương thức rotateZ() xoay một phần tử quanh trục Z của nó ở một mức độ nhất định

Ví dụ:

2. Các trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
transform 36.0 10.0 16.0 9.0 23.0