1. Cách thêm biểu tượng trong CSS

Cách để thêm biểu tượng đơn giản nhất vào một trang HTML là sử dụng thư viện biểu tượng, chẳng hạn như Font Awesome

Ta có thể thêm biểu tượng vào bất kỳ phần tử nào được chỉ định

Tất cả các biểu tượng trong thư viện biểu tượng bên dưới đều là dạng vector có thể phóng to thu nhỏ tùy ý bằng CSS

Để dùng biểu tượng Font Awesome,ta thêm dòng dưới đây vào phần <head> trong trang HTML. Bạn không cần phải tải hay cài đặt gì cả

 

<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.4/css/all.css" integrity="sha384-DyZ88mC6Up2uqS4h/KRgHuoeGwBcD4Ng9SiP4dIRy0EXTlnuz47vAwmeGwVChigm" crossorigin="anonymous">

 

Ví dụ:

2. Biểu tượng Bootstrap

Để sử dụng biểu tượng Bootstrap, hãy thêm dòng dưới đây vào phần <head> của bạn. Bạn không cần phải tải hay cài đặt gì cả

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">

Ví dụ:

3. Các biểu tượng của Google

Để sử dụng biểu tương Google, hãy thêm dòng dưới đây vào phần <head> của bạn. Bạn không cần phải tải hay cài đặt gì cả

<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">

Ví dụ: