1. Thuộc tính z-index

Khi các phần tử được định vị, chúng có thể chồng lên các phần tử khác

Thuộc tính z-index chỉ định thứ tự xếp chồng của một phần tử (phần tử nào nên được đặt phía trước hoặc phía sau các phần tử khác)

Ví dụ:

Lưu ý: z-index chỉ hoạt động trên các phần tử được định vị (position: absolute, position: relative, position: fixed, or position: sticky) và các mục linh hoạt (các phần tử là con trực tiếp của phần tử display: flex)

2. Sẽ như thế nào nếu không có thuộc tính z-index?

Nếu các phần tử chồng lên nhau mà không có thuộc tính z-index thì phần tử nào được chỉ định cuối cùng trong mã HTML sẽ được hiển thị ở trên cùng

Ví dụ: