1.Tạo kiểu liên kết trong CSS

Liên kết có thể tạo kiểu bằng bất cứ phần tử CSS nào (ví dụ: color, font-family, background,…v.v.)

Ví dụ:

Ngoài ra, các liên kết có thể được tạo kiểu khác nhau tùy vào trạng thái của chúng

  • Liên kết có bốn trạng thái là:
    a:link – một liên kết bình thường, chưa được nhấp vào
  • a:visited – một liên kết mà người dùng đã truy cập
  • a:hover – một liên kết khi người dùng di chuột qua nó
  • a:active – một liên kết khi nó được nhấp vào

Ví dụ:

Khi đặt kiểu cho trạng thái liên kết, có một số quy tắc như sau:

  • a:hover phải xếp sau a:link và a:visited
  • a:active phải xếp sau a:hover

2. Gạch chân dưới các liên kết

Thuộc tính text-decoration được dùng để loại bỏ gạch chân dưới các liên kết

Ví dụ:

3. Màu nền của liên kết

Thuộc tính background-color được dùng để xác định màu nền cho các liên kết

Ví dụ:

4. Các nút liên kết

Ví dụ này minh họa một ví dụ nâng cao hơn trong đó chúng tôi kết hợp một số thuộc tính CSS để hiển thị các liên kết dưới dạng nút: