Các thuộc tính định dạng bố cục cột trong một trang web:

  • column-count
  • column-gap
  • column-rule-style
  • column-rule-width
  • column-rule-color
  • column-rule
  • column-span
  • column-width

1. Tạo bố cục cột bằng CSS

Thuộc tính column-count trong CSS được chỉ định số cột mà một phần tử sẽ được chia thành

Ví dụ:

2. Chỉ định khoảng cách giữa các cột bằng CSS

Thuộc tính column-gap trong CSS được sử dụng để chỉ định khoảng cách giữa các cột

Ví dụ:

3. Dải phân cách của các cột trong CSS

Thuộc tính column-rule-style trong CSS được sử dụng để chỉ định kiểu của dải phân cách giữa các cột

Ví dụ:

Thuộc tính column-rule-width trong CSS được sử dụng để chỉ định chiều rộng của dải phân cách giữa các cột

Ví dụ:

Thuộc tính column-rule-color trong CSS được sử dụng để chỉ định màu của dải phân cách giữa các cột

Ví dụ:

Thuộc tính column-rule là một thuộc tính viết tắt để đặt tất cả các thuộc tính chỉ định dải phân cách ở trên ở trên

Ví dụ:

4. Chỉ định số lượng cột mà một phần tử nên kéo dài trong CSS

Thuộc tính column-width trong CSS được sử dụng để chỉ định chiều rộng được đề xuất, tối ưu cho các cột

Ví dụ:

5. Các trình duyệt hỗ trợ

Thộc tính
column-count 50.0 10.0 52.0 9.0 37.0
column-gap 50.0 10.0 52.0 9.0 37.0
column-rule-style 50.0 10.0 52.0 9.0 37.0
column-rule-width 50.0 10.0 52.0 9.0 37.0
column-rule-color 50.0 10.0 52.0 9.0 37.0
column-rule 50.0 10.0 52.0 9.0 37.0
column-span 50.0 10.0 71.0 9.0 37.0
column-width 50.0 10.0 52.0 9.0 37.0