1. Thuộc tính border-radius trong CSS

Thuộc tính border-radius trong CSS xác định bán kính của các góc của phần tử

Mẹo: Thuộc tính này cho phép bạn thêm các góc tròn vào các phần tử

Ví dụ:

Mẹo: Thuộc tính border-radius thực sự là thuộc tính viết tắt cho của các thuộc tính border-top-left-radius, border-top-right-radius, border-bottom-right-radiusborder-bottom-left-radius

2. Chỉ định bo tròn từng góc của phần tử trong CSS

border-radius với bốn giá trị: giá trị đầu tiên áp dụng cho góc trên cùng bên trái, giá trị thứ hai áp dụng cho góc trên cùng bên phải, giá trị thứ ba áp dụng cho góc dưới cùng bên phải và giá trị thứ tư áp dụng cho góc dưới cùng bên trái

border-radius với ba giá trị: giá trị đầu tiên áp dụng cho góc trên cùng bên trái, giá trị thứ hai áp dụng cho góc trên cùng bên phải và dưới cùng bên trái và giá trị thứ ba áp dụng cho góc dưới cùng bên phải

border-radius với hai giá trị: giá trị đầu tiên áp dụng cho các góc trên cùng bên trái và dưới cùng bên phải và giá trị thứ hai áp dụng cho các góc trên cùng bên phải và dưới cùng bên trái

border-radius với một giá trị: giá trị áp dụng cho tất cả bốn góc, được làm tròn bằng nhau

Ví dụ: