1. Thuộc tính transparent trong CSS

Thuộc tính transparent được sử dụng để làm cho màu sắc trở nên trong suốt. Thuộc tính này thường được sử dụng để tạo màu nền trong suốt cho một phần tử

Ví dụ:

Lưu ý: Thuộc tính transparent tương đương với rgba (0,0,0,0). Giá trị màu RGBA là phần mở rộng của các giá trị màu RGB với giá trị alpha – chỉ định độ mờ cho một màu

2. Thuộc tính currentcolor trong CSS

Thuộc tính currentcolor giống như một biến giữ giá trị hiện tại của thuộc tính màu của một phần tử

Thuộc tính này sẽ giúp ích nếu bạn muốn một màu cụ thể nhất quán trong một phần tử hoặc một trang

Ví dụ:

3. Thuộc tính inherit trong CSS

Thuộc tính inherit chỉ định rằng một thuộc tính sẽ kế thừa giá trị của nó từ phần tử mẹ của nó

Thuộc tính inherit có thể được sử dụng cho bất kỳ thuộc tính CSS nào và trên bất kỳ phần tử HTML nào

Ví dụ: