Để tạo các hiệu ứng cho văn bản trong CSS, ta sử dụng các thuộc tính sau:

  • text-overflow
  • word-wrap
  • word-break
  • writing-mode

1. Thuộc tính text-overflow trong CSS

Thuộc tính text-overflow trong CSS chỉ định cách báo hiệu nội dung bị tràn ra khỏi nơi chứa của nó không được hiển thị cho người dùng

Ví dụ:

Bạn có thể hiển thị nội dung bị tràn khi di chuột qua phần tử qua ví dụ sau:

2. Thuộc tính word-wrap trong CSS

Thuộc tính  word-wrap trong CSS cho phép các từ dài có thể được ngắt và nằm ở dòng tiếp theo

Ví dụ:

3. Thuộc tính word-break trong CSS

Thuộc tính word-break trong CSS chỉ định các quy tắc ngắt dòng của văn bản

Ví dụ:

4. Thuộc tính writing-mode trong CSS

Thuộc tính writing-mode trong CSS chỉ định liệu các dòng văn bản viết theo chiều ngang hay chiều dọc của màn hình

Ví dụ: