Các hàm toán học CSS cho phép các biểu thức toán học được sử dụng làm giá trị thuộc tính. Ở đây, chúng tôi sẽ giải thích về chức năng của các hàm calc(), max()và min()

1. Hàm calc() trong CSS

Hàm calc () thực hiện một phép tính được sử dụng làm giá trị thuộc tính

Cú pháp: calc(expression)

Trong đó expression Yêu cầu một biểu thức toán học. Kết quả sẽ được sử dụng làm giá trị. Các toán tử sau có thể được sử dụng: + – * /

Ví dụ:

2. Hàm max() trong CSS

Hàm max () sử dụng giá trị lớn nhất, từ danh sách giá trị được phân tách bằng dấu phẩy, làm giá trị thuộc tính

Cú pháp: max(value1, value2, …)

Trong đó :alue1, value2, … Yêu cầu danh sách các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy – trong đó giá trị lớn nhất được chọn

Ví dụ:

3. Hàm min() trong CSS

Hàm min () sử dụng giá trị nhỏ nhất, từ danh sách giá trị được phân tách bằng dấu phẩy, làm giá trị thuộc tính

Cú pháp : min(value1, value2, …)

Trong đó: value1, value2, … Yêu cầu danh sách các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy – trong đó giá trị nhỏ nhất được chọn

Ví dụ: