1. Sử dụng thuộc tính object-position trong CSS

Thuộc tính object-position trong CSS được sử dụng để chỉ định vị trí của phần tử <img> hoặc <video> trong vùng chứa của nó

Giả sử rằng một phần của hình ảnh được hiển thị mà không phải vị trí như chúng ta muốn. Xác định vị trí hình ảnh mong muốn, chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính object-position

2. Ví dụ về object-position

Ví dụ:

Ở đây tôi khiến cho tháp rùa nằm ở giữa hình ảnh

Ở đây tôi khiến cho tháp Eiffel nằm ở giữa hình ảnh