Trong một trang web các dữ liệu của ta thường được hiển thị dưới dạng chuỗi. Vì vậy mà ta cần xử lý chuỗi một cách tốt và nhuần nhuyễn để giúp trang web của ta hoạt động tốt hơn.

1. Nguyên tắc trong xử lý chuỗi trong PHP

Như ở bài trước mình đã giới thiệu thì chuỗi là một chuỗi ký tự như laptrinhtudau.com”. Vậy nếu các chuỗi được đặt trong dấu nháy kép “” thì các ký tự nháy kép bên trong chuỗi phải cách nhau bằng dấu gạch chéo trước nó. Ta có thể hiểu nôm na là chuỗi lồng chuỗi thì các chuỗi bên trong phải được ngăn cách bằng dấu gạch chéo.

Ví dụ:

Echo “trang web\”laptrinhtudau.com\””;

Nếu chuỗi đặt trong dấu nháy đơn thì ‘’ thì các ký tự nháy đơn bên trong cũng cần thêm dấu gạch chéo trước đó. Ta cũng hiểu tương tự như đặt trong dấu nháy kép.

2. Nguyên tắc khi xuất chuỗi trong PHP

Khi muốn nối 2 chuỗi với nhau thì ta cần dùng toán tử . hoặc .=

Ví dụ:

<?php 
  $txt1 = "Trang";
  $txt2 = "Laptrinhtudau.com";
  printf("%s %s",$txt1,$txt2);
  echo "<br>";
  echo $txt1." ".$txt2;
  echo "<br>";
  $txt1 .= $txt2;
  echo "$txt1 $txt2";
?>

Lưu ý

Khi ta dùng toán tử .= thì ký tự cuối của chuỗi này sẽ được nối luôn với đầu của chuỗi kia không xuất hiện khoảng trắng giữa 2 chuỗi(giống như ví dụ trên sau khi ta chạy sẽ hiểu được lưu ý này).

Nếu chúng ta đặt chuỗi trong dấu nháy kép thì ta sẽ không cần dùng phép nối chuỗi.

Ví dụ:

<?php 
  $txt1 = "Trang";
  $txt2 = "Laptrinhtudau.com";
  echo "$txt1 $txt2";
?>

3. Hàm in thông tin chuỗi lên trình duyệt trong PHP

Ở đây mình sẽ giới thiệu một vài hàm mà chúng ta sử dụng để in thông tin chuỗi lên.

3.1. Echo và Print

Chắc chúng ta đã quen thuộc với 2 hàm này. Đây là 2 hàm mà chúng ta đã sử dụng khá nhiều ở những bài học trước. Hai hàm này giúp ta in thông tin chuỗi.

Theo tôi thì các bạn nên sử dụng echo vì nó nhanh hơn print và không phải return về giá trị.

VD:

echo 'hello laptrinhtudau'; //Hoặc echo ('hello…');
print 'hello hello laptrinhtudau'; //Hoặc print( 'hello…');

3.2. Hàm Strlen()

Hàm này sẽ giúp ta trả về độ dài của chuỗi nghĩa là đếm tổng ký tự có trong chuỗi.

VD:

Echo strlen ('laptrinhtudau.com');

3.3. Hàm Str_word_count()

Hàm này sẽ giúp ta đếm xem trong chuỗi có bao nhiêu từ.

Ví dụ:

<?php 
  $vn = "U23 Viet Nam vo dich";
  echo str_word_count($vn);
?>

3.4. Hàm addslashes()

Hàm này giúp ta thêm ký tự \ vào chuỗi trước các ký tự . Nó có tác dụng tránh lỗi SQL injection khi thêm vào database.

Ví dụ:

$str = 'Chao mung ban den voi "Khoa hoc PHP"';
echo addslashes( $str );

3.5. Hàm stripslashes()

Ngược lại với addslashes, hàm này giúp ta loại bỏ ký tự \ trong chuỗi. Hàm này được sử dụng để xử lý chuỗi trước khi được in ra màn hình .

Ví dụ:

$str = "Mot so ham \'xu ly chuoi\' trong PHP";
echo "" . stripslashes( $str );

3.6. Hàm Str_repeat()

Hàm này giúp ta lặp lại chuỗi theo số lần lặp mà ta đưa vào câu lệnh.

Ví dụ:

echo str_repeat( 'laptrinhtudau', 5 );

3.7. Hàm Str_replace

Hàm này giúp ta tìm và thay thế dữ liệu bên trong chuỗi. Dữ liệu mà ta tìm kiếm hay thay thế có thể là một mảng dữ liệu.

Ví dụ:

$str = 'Ban dang tham gia khoa hoc PHP';
$str = str_replace( 'PHP', 'PHP co ban', $str );
echo $str;

4. Hàm loại bỏ ký tự ra khỏi chuỗi trong PHP

Hàm chop() giúp ta loại bỏ khoảng trắng ở cuối chuỗi.

Hàm trim() thì lại giúp ta loại bỏ khoảng trắng ở cả đầu và cuối chuỗi.

Hàm itrim() giúp ta loại bỏ ký tự ở đầu chuỗi, mặc định sẽ loại bỏ tất cả khoảng trắng ở đầu chuỗi.

Hàm rtrim() giúp ta loại bỏ ký tự ở cuối chuỗi, mặc định sẽ loại bỏ tất cả khoảng trắng ở cuối chuỗi.

5. Hàm mã hóa chuỗi trong PHP

Hàm md5() giúp ta mã hóa chuỗi dạng md5, chuỗi sẽ được mã hóa thành một chuỗi với 32 ký tự hệ 16.

Hàm sha1() giúp mã hóa chuỗi dạng sha1, chuỗi được mã hóa thành chuỗi với 40 ký tự hệ 16.

6. Hàm thao tác với HTML

6.1. Hàm htmlentities()

Hàm này giúp ta chuyển tất cả các ký tự có thể áp dụng cho thẻ HTML sang dạng thực thể của nhúng và thẻ HTML sẽ không còn tác dụng. Hàm thường được sử dụng khi xử lý dữ liệu trước khi nhập vào database.

Ví dụ:

$str = '<b>NO NAME</b>';
$str = htmlentities($str);
echo $str;

6.2. Hàm html_entity_decode()

Hàm này ngược lại với ở trên sẽ chuyển tất cả các thực thể HTML sang kí tự có thể dùng được.

Ví dụ:

$str = 'The p trong html';
$str = htmlentities($str);
echo 'Entity: ' . $str . '';
echo 'Decode' . html_entity_decode($str);

6.3. Hàm strip_tags

Hàm này sẽ loại bỏ thẻ HTML hoặc PHP ra khỏi chuỗi. Hàm thường được sử dụng để xử lý dữ liệu người dùng trước khi lưu vào database, thường sẽ là văn bản trích dẫn.

7. Một số hàm khác

Hàm strtolower() giúp ta viết tất cả các ký tự sang chữ thường.

Hàm strtoupper() viết tất cả ký tự sang chữ in hoa.

Hàm ucfirst() viết hoa ký tự đầu tiên của chuỗi.

Hàm ucwords() viết hoa ký tự đầu tiên của mỗi từ.