1. Xuất dữ liệu ra màn hình

Sau khi người dùng ấn vào nút gửi, ta phải hiển thị giá trị được chọn trong trường đầu vào. Ở đây ta sẽ thêm một câu lệnh PHP thuộc giá trị của các trường đầu vào. value=”<?php echo $name;?>”

Với việc hiển thị nút radio, ta sẽ thao tác với từng thuộc tính. Nói dễ hiểu ra là ta sẽ đi kiểm tra các nút radio, nếu nút đó tồn tại và nút đó bằng với giá trị nào(nghĩa là được chọn nút nào) thì sẽ in ra giá trị đó(ví dụ biến giới tính, kiểm tra tồn tại và biến giới tính bằng với nam thì ta in ra nút nam đã được chọn).

Ví dụ: ở đây mình sẽ đưa ra ví dụ cụ thể cho các bạn hiểu hơn nhé. Và cũng hãy tự mình code để nhớ lâu hơn.

Name: <input type="text" name="name" value="<?php echo $name;?>">
E-mail: <input type="text" name="email" value="<?php echo $email;?>">
Website: <input type="text" name="website" value="<?php echo $website;?>">
Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"><?php echo $comment;?></textarea>
Gender:
<input type="radio" name="gender"
<?php if (isset($gender) && $gender=="female") echo "checked";?>
value="female">Female
<input type="radio" name="gender"
<?php if (isset($gender) && $gender=="male") echo "checked";?>
value="male">Male
<input type="radio" name="gender"
<?php if (isset($gender) && $gender=="other") echo "checked";?>
value="other">Other

2. Một biểu mẫu PHP hoàn chỉnh

Sau khi ta đã học từ việc xử lý, đến xác thực và in dữ liệu ra màn hình ta có thể xử lý được một biểu mẫu hoàn chỉnh bằng PHP. Ta hãy xâu chuỗi các kiến thức lại và viết nó thành một bài hoàn chỉnh. Mình có một vài ví dụ cho các bạn tham khảo.

<!DOCTYPE HTML> 
<html>
<head>
<style>
.error {color: #FF0000;}
</style>
</head>
<body> 

<?php

$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
$name = $email = $gender = $comment = $website = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
 if (empty($_POST["name"])) {
  $nameErr = "yêu cầu nhập tên";
 } else {
  $name = test_input($_POST["name"]);
  if (!preg_match("/^[a-zA-Z-' ]*$/",$name)) {
   $nameErr = "Bạn đã nhập sai";
  }
 }
 
 if (empty($_POST["email"])) {
  $emailErr = "yêu cầu nhập email";
 } else {
  $email = test_input($_POST["email"]);
  // check if e-mail address is well-formed
  if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
   $emailErr = "Bạn đã nhập sai";
  }
 }
  
 if (empty($_POST["website"])) {
  $website = "";
 } else {
  $website = test_input($_POST["website"]);
  if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) {
   $websiteErr = "Sai url";
  }
 }

 if (empty($_POST["comment"])) {
  $comment = "";
 } else {
  $comment = test_input($_POST["comment"]);
 }

 if (empty($_POST["gender"])) {
  $genderErr = "Chọn giới tính của bạn";
 } else {
  $gender = test_input($_POST["gender"]);
 }
}

function test_input($data) {
 $data = trim($data);
 $data = stripslashes($data);
 $data = htmlspecialchars($data);
 return $data;
}
?>

<h2>PHP Form Validation</h2>
<p><span class="error">* required field</span></p>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>"> 
 Name: <input type="text" name="name" value="<?php echo $name;?>">
 <span class="error">* <?php echo $nameErr;?></span>
 <br><br>
 E-mail: <input type="text" name="email" value="<?php echo $email;?>">
 <span class="error">* <?php echo $emailErr;?></span>
 <br><br>
 Website: <input type="text" name="website" value="<?php echo $website;?>">
 <span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span>
 <br><br>
 Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"><?php echo $comment;?></textarea>
 <br><br>
 Gender:
 <input type="radio" name="gender" <?php if (isset($gender) && $gender=="female") echo "checked";?> value="female">Female
 <input type="radio" name="gender" <?php if (isset($gender) && $gender=="male") echo "checked";?> value="male">Male
 <input type="radio" name="gender" <?php if (isset($gender) && $gender=="other") echo "checked";?> value="other">Other 
 <span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span>
 <br><br>
 <input type="submit" name="submit" value="Submit"> 
</form>

<?php
echo "<h2>Your Input:</h2>";
echo $name;
echo "<br>";
echo $email;
echo "<br>";
echo $website;
echo "<br>";
echo $comment;
echo "<br>";
echo $gender;
?>

</body>
</html>