1. Câu lệnh điều kiện là gì?

Ta đã hiểu quá rõ điều kiện là gì và như thế nào trong cuộc sống vì chúng ta đã sử dụng quá nhiều về điều kiện. Nếu điều kiện ta đưa ra đúng thì sẽ xảy ra một sự việc và nếu sai sẽ xảy ra một sự việc khác. Trong ngôn ngữ lập trình hay trong riêng ngôn ngữ PHP cũng vậy, ta sẽ dùng câu lệnh điều kiện để kiểm tra điều kiện mà chúng ta đưa ra – ở đây chính là kiểm tra tính đúng sai.

Trong PHP điều kiện thường là một biểu thức so sánh hoặc logic để ta đưa ra một giả thuyết:

 • Nếu giả thuyết đó đúng (điều kiện chúng ta đưa ra đúng) thì sẽ trả về True
 • Nếu giả thuyết sau(điều kiện sai) thì sẽ trả về False.

2. Câu lệnh if trong PHP

Câu lệnh if trong PHP sẽ kiểm tra điều kiện mà chúng ta đã đưa ra, quyết định được thực hiện nếu điều kiện đó đúng.

Câu lệnh điều kiện có cú pháp như sau:

if (điều kiện) {
  // code...
}

Trong đó điều kiện chính là các toán tử, biểu thức logic, quan hệ hoặc là các giá trị kiểu boolean.

Ví dụ như kiểm tra số a xem số đó có phải là số chẵn không

<?php 
  $a = 12; //gán phần tử cho biến a
  $b = $a % 2; // gán biến b là số dư của phép chia biến a cho 2
  if ($b == 0){ // điều kiện: kiểm tra xem b bằng 0 hay không?
   	echo 'Số '.$a.' Là Số Chẵn'; //đúng thì sẽ hiện ra thông báo a là số chẵn
  }
?>

Lưu ý

Trong ví dụ trên toán tử . dùng để nối 2 chuỗi vào với nhau(sẽ học ở những bài sau).

3. Câu lệnh if…else trong PHP

Phần trên chúng ta đã sử dụng câu lệnh if để kiểm tra nếu điều kiện ta đưa ra là đúng. Vậy câu hỏi là nếu sai ta sẽ làm gì? Câu trả lời chính là ta dùng câu lệnh else. Ta có câu lệnh cú pháp là

<?php
  if (true) {
  		 //code
  } else {
  		 //code
  }
?>

Ta sẽ có ví dụ cho dễ hiểu nhé

<?php
  $a = 20;
  $b = $a % 2;
  if ($b == 0){
  		 echo 'Số ' . $a . ' Là Số Chẵn';// nếu điều kiện đúng hiện ra thông báo a là số chẵn
  }else{
  		 echo 'Số ' . $a. ' Là Số Lẻ';//nếu điều kiện sai thì a là số lẻ
  }
?>

Ở ví dụ trên nếu gán giá trị $a =21 thì sẽ chạy đoạn code bên trong phần else(sai điều kiện).

4. Câu lệnh if…else lồng nhau trong PHP

Trong thực tế thì không chỉ đơn giản cho chúng ta là chỉ có 2 điều kiện chúng ta xử lý mà có rất nhiều điều kiện khác nhau. Ví dụ như xếp loại học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu,… Chính vì vậy mà ta cần kết hợp giữa nhiều câu lệnh if else với nhau.

Ta có thể hiểu đơn giản đây là câu lệnh nâng cao của if else, kết hợp với câu lệnh if else để tạo ra nhiều nhánh có điều kiện khác nhau.

Cú pháp của nó như sau:

<?php
if (true) {
  // code
} else if (true) {
  //code
}
...
?>

Nếu điều kiện phần else if đúng thì chương trình mới chạy đoạn code bên trong nó.

Ta sẽ có ví dụ về việc xếp loại học sinh dựa theo điểm như sau:

<?php
$diem = 5;
if ($diem < 4) {
  echo "";
} elseif ($diem >= 4 && $diem < 5.5) {
  echo "Xếp loại Yếu";
} elseif ($diem >= 5.5 && $diem < 7) {
  echo "Xếp loại Trung bình";
} elseif ($diem >= 7 && $diem < 8.5) {
  echo "Xếp loại Khá";
} elseif ($diem >= 8.5 && $diem <= 10) {
  echo "Xếp loại Giỏi";
} else {
  echo "Điểm không hợp lệ";
}
?>