1. Lặp lại trong hướng đối tượng.

Lặp lại ta có thể coi là một kiểu giả trong PHP. Nó chấp nhận bất kỳ mảng hoặc đối tượng nào triển khai giao diện Traversable. Cả hai loại này đề có thể lặp lại bằng cách sử dụng foreach và có thể sử dụng năng suất từ bên trong trình tạo. Nó có thể sử dụng làm kiểu dữ liệu cho đối số của hàm và giá trị trả về của hàm.

2. Sử dụng Iterables

Ta có thể sử dụng Iterables như một kiểu tham số để chỉ ra rằng một hàm yêu cầu một bộ giá trị, nhưng không quan tâm đến hình thức của bộ giá trị vì nó sẽ được sử dụng với foreach. Nếu một giá trị không phải làm một mảng hoặc bản sao của Traversable, một lỗi sẽ được hiển thị ra.

Ví dụ:

Sử dụng đối số hàm có thể lặp lại:

<?php
function printIterable(iterable $myIterable) {
 foreach($myIterable as $item) {
  echo $item;
 }
}

$arr = ["a", "b", "c"];
printIterable($arr);
?>

Trả lại một tệp có thể lặp lại:

<?php
function getIterable():iterable {
 return ["a", "b", "c"];
}

$myIterable = getIterable();
foreach($myIterable as $item) {
 echo $item;
}
?>

Có thể lặp lại cũng có thể được sử dụng như một kiểu trả về để cho biết một hàm sẽ trả về một giá trị có thể lặp lại. Nếu giá trị trả về không phải là một mảng hoặc bản sao của Traversable , lỗi sẽ xảy ra.

Kiểu trả về có thể lặp lại:

<?php
  function bar(): iterable {
    return [1, 2, 3];
  }
?>

Kiểu trả về của trình tạo có thể lặp lại:

<?php
  function gen(): iterable {
    yield 1;
    yield 2;
    yield 3;
  }
?>

3. Tạo lặp lại

Mảng: tất cả các mảng đều có thể lặp lại , vì vậy bất kỳ mảng nào cũng có thể được sử dụng làm đối số của một hàm yêu cầu có thể lặp lại.

Trình lặp lại: bất kỳ đối tượng nào triển khai giao diện Iterator đều có thể được sử dụng làm đối số của một hàm yêu cầu lặp lại.

Một trình lặp chứa danh sách các mục và cung cấp các phương thức để lặp qua chúng. Nó giữ một con trỏ đến một trong các phần tử trong danh sách. Mỗi mục trong danh sách phải có một khóa có thể được sử dụng để tìm mục đó.

Một trình lặp phải có các phương thức sau:

 • current()  Trả về phần tử mà con trỏ hiện đang trỏ tới. Nó có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào
 • key() Trả về khóa được liên kết với phần tử hiện tại trong danh sách. Nó chỉ có thể là một số nguyên, float, boolean hoặc string
 • next() Di chuyển con trỏ đến phần tử tiếp theo trong danh sách
 • rewind() Di chuyển con trỏ đến phần tử đầu tiên trong danh sách
 • valid() Nếu con trỏ bên trong không trỏ đến bất kỳ phần tử nào (ví dụ: nếu next () được gọi ở cuối danh sách), điều này sẽ trả về false. Nó trả về true trong bất kỳ trường hợp nào khác

Ví dụ:

<?php
  class MyIterator implements Iterator {
    private $items = [];
    private $pointer = 0;

    public function __construct($items) {
      // array_values() makes sure that the keys are numbers
      $this->items = array_values($items);
    }

    public function current() {
      return $this->items[$this->pointer];
    }

    public function key() {
      return $this->pointer;
    }

    public function next() {
      $this->pointer++;
    }

    public function rewind() {
      $this->pointer = 0;
    }

    public function valid() {
      return $this->pointer < count($this->items);
    }
    }

    function printIterable(iterable $myIterable) {
    foreach($myIterable as $item) {
      echo $item;
    }
  }

  $iterator = new MyIterator(["a", "b", "c"]);
  printIterable($iterator);
?>