Trong PHP được tích hợp sẵn một số hàm giúp ta thực hiện tính toán từ đơn giản đến nâng cao. Mọi phép toán sẽ đều có mức độ ưu tiên nhất định như nhân chia trước và cộng trừ sau. Tuy nhiên dấu ngoặc đơn có thể thay đổi độ ưu tiên này. Ta có thể hiểu độ ưu tiên như trong toán học.

1. Hàm pi() trong PHP

Hàm pi đơn giản là trả về giá trị của pi

Ví dụ:

<?php
echo(pi()); // returns 3.1415926535898
?>

2. Các hàm Min và Max trong PHP

Hàm min() dùng để tìm giá trị nhỏ nhất và max() dùng để tìm giá trị lớn nhất trong danh sách các đối số

Ví dụ:

<?php
echo(min(0, 150, 30, 20, -8, -200)); // returns -200
echo(max(0, 150, 30, 20, -8, -200)); // returns 150
?>

3. Hàm abs() trong PHP

Hàm abs() dùng để tính giá trị tuyệt đối của một số.

Ví dụ:

<?php
echo abs(5);  // 0utputs: 5 (integer)
echo abs(-5);  // 0utputs: 5 (integer)
echo abs(4.2); // 0utputs: 4.2 (double/float)
echo abs(-4.2); // 0utputs: 4.2 (double/float)
?>

4. Hàm sqrt() trong PHP

Hàm sqrt() dùng để tính căn bậc bậc hai của hai số dương. Hàm này trả về một giá trị đặc biệt NAN cho các số âm.

Ví dụ:

<?php
echo sqrt(9);  // outputs: 3
echo sqrt(25); // outputs: 5
echo sqrt(10); // outputs: 3.1622776601684
echo sqrt(-16); // outputs: NAN
?>

5. Hàm ceil() và floor() trong PHP

Hàm ceil() có chức năng có thể được sử dụng để làm tròn một giá trị phân số lên đến giá trị số nguyên cao nhất tiếp theo, trong khi hàm floor() có thể sử dụng để làm tròn một giá trị thập phân đoạn xuống đến giá trị số nguyên thấp nhất tiếp theo.

Ví dụ:

<?php
// Làm tròn phân số lên
echo ceil(4.2);  // 0utputs: 5
echo ceil(9.99);  // 0utputs: 10
echo ceil(-5.18); // 0utputs: -5
// Làm tròn phân số xuống
echo floor(4.2);  // 0utputs: 4
echo floor(9.99);  // 0utputs: 9
echo floor(-5.18); // 0utputs: -6
?> 

6. Hàm round() và rand() trong PHP

Hàm round() hàm round() giúp ta làm tròn một số dấu chấm đến số nguyên gần nhất của nó.

Hàm rand() thì giúp ta tạo ra một số ngẫu nhiên. Và để kiểm soát được số ngẫu nhiên bạn có thể thêm các tham số tối thiểu và tối đa tùy chọn để tùy chỉnh số nguyên thấp nhất và cao nhất để được trả về.

Ví dụ:

<?php
echo(round(0.60)); // returns 1
echo(round(0.49)); // returns 0
echo(rand());
echo(rand(10,100));
?>