Biến trong PHP

1. Giới thiệu về biến trong ngôn ngữ PHP Hàng ngày chúng ta đều phải ăn cơm hay uống nước và việc ăn mấy bát cơm[...]

Read More

Các kiểu dữ liệu trong PHP

1. Giới thiệu về các kiểu dữ liệu trong PHP Trong PHP các biến sẽ được lưu giữ một giá trị khác nhau. Câu hỏi là[...]

Read More

Toán tử và biểu thức trong PHP

1. Biểu thức trong PHP là gì? Biểu thức là sự kết hợp giữa toán hạng và toán tử. Ở đây chúng ta sẽ hiểu nó[...]

Read More

Câu lệnh điều kiện if else trong PHP

1. Câu lệnh điều kiện là gì? Ta đã hiểu quá rõ điều kiện là gì và như thế nào trong cuộc sống vì chúng ta[...]

Read More

Câu lệnh switch case trong PHP

1. Câu lệnh switch case Cũng tương tự như if else thì switch case cũng cho phép chúng ta tạo ra các nhánh điều kiện để[...]

Read More

Làm việc với kiểu dữ liệu số trong PHP

PHP cung cấp cho ta 2 loại dữ liệu số cơ bản là số nguyên và số thực. Trong bài này ta sẽ tìm hiểu sâu[...]

Read More

Vòng lặp for trong PHP

1. Vòng lặp trong PHP là gì? Trong cuộc sống ta luôn có những hành động lặp đi lặp lại như: ăn cơm, chơi game,... Ta[...]

Read More

Vòng lặp while và do while trong PHP

1. Vòng lặp while trong PHP Giống như các vòng lặp mà ta đã tìm hiểu, vòng lặp while cũng dùng để lặp dữ liệu. Vòng[...]

Read More

Hàm trong PHP

1. Hàm trong PHP là gì? Hàm trong PHP là một nhóm code được viết ra để ta thực thi 1 hoặc nhiều hành động khi[...]

Read More

Mảng trong PHP – PHP Array

1. Khái niệm về mảng trong PHP Mảng bản chất là một biến nhưng là một biến đặc biệt, có thể lưu trữ nhiều dữ liệu[...]

Read More