1. Làm việc với file trong Java

File – tệp là nơi được đặt tên để lưu trữ thông tin. Trong lập trình Java, có các đối tượng file dùng để thao tác đọc, mở đóng file. Chúng ta có thể lưu trữ giá trị của người dùng vào file. Sau đó chương trình sẽ đọc các file đó và hiển thị cho người dùng.

Một tệp có phần mở rộng đuôi .java là (hoặc đôi khi cũng được sử dụng dưới định dạng .jav) là tệp mã nguồn Java được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java. Đây là một định dạng tệp văn bản đơn giản, hoàn toàn có thể đọc được trong các trình soạn thảo văn bản (code) và đóng vai trò rất cần thiết cho toàn bộ quá trình xây dựng các ứng dụng Java.

Ví dụ: main.java là một tệp Java chứa thông tin về chương trình Java. Nó có thể chứa đoạn code sau

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Hello World");
 }
}

Ta có thể xem lại bài Cài đặt môi trường lập trình JavaHướng dẫn cài đặt Netbeans để chạy được file này!

Thư mục là một tập hợp các tệp và thư mục con. Thư mục bên trong một thư mục được gọi là thư mục con.

Một tệp Java sẽ được trình biên dịch Java sử dụng để tạo tệp lớp Java (.CLASS), thường là tệp nhị phân và không thể đọc được. Nếu tệp mã nguồn chứa nhiều lớp, mỗi lớp sẽ được biên dịch thành tệp CLASS của riêng nó.

2. Tạo một đối tượng File Java

Để tạo một đối tượng File, trước tiên chúng ta cần nhập gói java.io.File. Sau khi chúng tôi nhập gói, đây là cách chúng tôi có thể tạo các đối tượng của tệp.

Ví dụ:

// tạo một đối tượng của Tệp bằng cách sử dụng đường dẫn
File file = new File(String pathName);

Ở đây, chúng ta đã tạo một đối tượng tệp có tên file. Đối tượng có thể được sử dụng để làm việc với các tệp và thư mục.

Lưu ý

Trong Java, tạo một đối tượng file không có nghĩa là tạo một file. Thay vào đó, một đối tượng file là một đại diện trừu tượng của tên đường dẫn tệp hoặc thư mục (được chỉ định trong ngoặc đơn).

Ví dụ:

import java.io.File; // Import File class

File myObj = new File("filename.txt"); // Chỉ định tên tệp

3. Phương thức hoạt động tệp Java

Ta cũng có những cách làm việc với file như tạo đọc ghi xóa … Ta có bảng sau

Hoạt động Phương thức Gói
Tạo tệp createNewFile() java.io.File
Đọc tệp read() java.io.FileReader
Ghi tệp write() java.io.FileWriter
Xóa tệp delete() java.io.File

Hoặc một số phương thức làm việc với lớp file

 • exists() : kiểm tra xem file có tồn tại hay không
 • getName() : lấy tên file (input-file.txt)
 • getParent() : lấy đường dẫn thư mục của file
 • getPath() : đường dẫn đầy đủ
 • isDirectory() : kiểm tra xem là thư mục hay không
 • isFile() : kiểm tra xem là file hay không
 • length() : cỡ file (byte)
 • createNewFile() : tạo ra file mới
 • delete() : xóa file
 • list() : lấy tên file, thư mục chứa trong đường dẫn
 • mkdir() : tạo thư mục
 • renameTo(File dest) : đổi tên file

Ví dụ:

import java.io.File;

public class MyClass {
 public static void main(String[ ] args) {
  File x = new File("C:\\laptrinhtudau\\test.txt");

  System.out.println("Tên file: " + x.getName());
  System.out.println("Thư mục: " + x.getParent());
  System.out.println("Thư mục: " + x.getPath());


  if(x.exists()) {
   System.out.println(x.getName() + "exists!");
  }
  else {
   System.out.println("Các tập tin không tồn tại");
  }
 }
}