1. Nối chuỗi trong Java là gì?

Trong Java String được sử dụng rất nhiều. Nhưng String lại thuộc loại immutable nghĩa là không thay đổi được. Một khi đã được khởi tạo ta sẽ không thể sửa đổi được nội dung bên trong chuỗi (không xét đến việc ta sử dụng reflection). Do đó khi muốn thay đổi giá trị của 1 biến kiểu String, ta sẽ phải tạo một đối tượng mới và gán vào biến đó, thay vì thay đổi đối tượng cũ.

Và ở đây có một cách tạo ra một đối tượng string mới thông qua những chuỗi tồn tại đó là việc nối chuỗi. Nối chuỗi là việc ta kết hợp 2 hay nhiều chuỗi lại với nhau tạo thành một chuỗi mới. Có 2 cách nối chuỗi trong Java là:

 • Sử dụng toán tử + để nối chuỗi
 • Sử dụng phương thức concat()

2. Nối chuỗi bằng toán tử + trong Java

Toán tử + là một trong những cách dễ nhất để ghép hai hay nhiều chuỗi trong Java, được sử dụng bởi đa số các lập trình viên Java. Ngoài nối chuỗi các với nhau, chúng ta cũng có thể sử dụng toán tử + để nối chuỗi với các kiểu dữ liệu khác như số nguyên (integer), số dài (long), …

Ví dụ:

class Main {
 public static void main(String args[]) {
  String firstName = "Lập Trình";
  String lastName = "Từ Đầu";
  System.out.println(firstName + " " + lastName);
 }
}

Kết quả

Lập Trình Từ Đầu

Trong Java, việc nối chuỗi được thực hiện thông qua lớp StringBuilder (hoặc StringBuffer) và phương thức append() của nó. Nối chuỗi trong Java để tạo ra một chuỗi mới bằng cách thêm các toán hạng thứ hai vào cuối các toán hạng đầu tiên. Chức năng này có thể áp dụng cho cả các giá trị nguyên thủy.

Sau một String Literal nghĩa là các chuỗi ký tự thì toán tử + đều được coi là toán tử nối chuỗi.

Ví dụ:

class Main{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s=50+30+"hoclaptrinh"+40+40; 
  System.out.println(s);//in ra ket qua 80hoclaptrinh4040 
 } 
}

Kết quả

80hoclaptrinh4040

3. Nối chuỗi bằng phương thức concat() trong Java

Lớp String có một phương thức concat() thực hiện thao tác nối chuỗi. Phương thức này hoạt động trên chuỗi đầu tiên và sau đó lấy chuỗi để kết hợp như một tham số. Phương thức concat() giúp ta nối chuỗi vào vào cuối chuỗi hiện tại.

Cú pháp : String string3 = string1.concat(String string2);

Ở đây hàm có tác dụng nối chuỗi string2 vào string1 và trả về chuỗi string3 .

Ví dụ:

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String firstName = "Lập Trình";
  String lastName = "Từ Đầu";
  System.out.println(firstName.concat(lastName));
 }
}

Kết quả

Lập Trình Từ Đầu