1. Quy tắc chung để đặt tên trong Java

Khi đặt tên trong Java ta cần tuân thủ những quy tắc chung sau:

 • khai báo tên có ý nghĩa và thể hiện được mục đích của file , biến , phương thức , …
 • Tên khai báo không nên dài quá 20 ký tự hoặc có thể ít hơn nhưng phải đảm bảo đầy đủ về mặt ý nghĩa của nó, và tên cũng không được đặt quá ngắn, trừ khi đó là tên tạm (ví dụ như: a, i, j,…).
 • Không đặt tên tương tự nhau hay những tên gây khó hiểu
 • Không đặt tên viết tắt ngoại trừ việc từ viết tắt đó đã phổ biến và được nhiều người sử dụng hay biết đến
 • Không kết hợp nhiều ngôn ngữ làm một để đặt tên
 • Tên không được trùng với từ khóa
 • Tên không được bắt đầu bằng số. Có thể bắt đầu bằng ký tự như $ , _ , … hay một chữ cái
 • Không được chứa khoảng trắng, các ký tự toán học. Nếu tên bao gồm nhiều từ thì phân cách nhau bằng dấu _
 • Trong Java có phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ, như hocSinh sẽ khác với hocsinh.

2. Quy tắc đặt tên Class và Interface tiêu chuẩn trong Java

Đương nhiên việc đặt tên sẽ tuân thủ theo quy tắc chung trên. Ngoài ra ta cần phải lưu ý một số điểm sau:

 • Nó nên bắt đầu bằng chữ in Hoa.
 • Nó phải là một danh từ như Màu sắc, Nút, Hệ thống, Chủ đề,…
 • Sử dụng các từ thích hợp, thay vì các từ viết tắt và tốt nhất là không viết tắt

Ví dụ:

public class Employee{ 
 //code
}

Hay

interface IPrintable{
 //code somthing... 
}

3. Quy tắc đặt tên Method tiêu chuẩn trong Java

Đặt tên Method trong Java ta cần chú ý một số quy tắc sau:

 • Bắt đầu bằng chữ thường
 • Là một động từ như main() , print() , println()
 • Nếu tên chứa nhiều từ, hãy bắt đầu nó bằng một chữ cái viết thường theo sau là một chữ cái viết hoa như actionPerformed()

Ví dụ:

class Employee{
 //method 
 void draw(){ 
  //code
 }
}

4. Quy tắc đặt tên biến – Variables tiêu chuẩn trong Java

Với việc đặt tên biến ta cần lưu ý:

 • Nên bắt đầu bằng một chữ cái viết thường
 • Không nên bắt đầu bằng các ký tự đặc biệt như ký hiệu &, $ (đô la), _ (gạch dưới).
 • Nếu tên chứa nhiều từ, hãy bắt đầu bằng chữ cái viết thường theo sau là chữ cái viết hoa như firstName , lastName .
 • Tránh sử dụng các biến một ký tự như x, y, z.

Ví dụ:

class Employee{
 //variable
 int id;
 //code
}

5. Quy tắc đặt tên Package tiêu chuẩn trong Java

Với tên Package thì ta có những quy tắc sau:

 • Nên là một chữ cái viết thường
 • Nếu tên chứa nhiều từ, nó nên được phân tách bằng dấu chấm (.) như java.util , java.lang .

Ví dụ:

package com.javatpoint; //package
class Employee{
 //code
}

6. Quy tắc đặt tên hằng – Constant tiêu chuẩn trong Java

Tên hằng trong Java cần tuân thủ quy tắc sau:

 • Tên là chữ in hoa
 • Nếu tên chứa nhiều từ, nó phải được phân tách bằng dấu gạch dưới (_), chẳng hạn như MAX_PRIORITY .
 • Nó có thể chứa các chữ số nhưng không phải là bắt đầu bằng chữ số.

Ví dụ:

class Employee{ 
 //constant
 static final int MIN_AGE = 18;
 //code
}

7. Lợi ích của việc tuân thủ quy tắc đặt tên

Bằng cách sử dụng các quy tắc đặt tên Java tiêu chuẩn, ta sẽ làm cho code của mình dễ đọc hơn cho chính bản thân mình và cả các lập trình viên khác. Việc học từ những thứ đơn giản nhất như đặt tên này cũng giúp ta hiểu rõ hơn, nắm chắc kiến thức hơn. Cùng với đó là cải thiện khả năng đọc của chương trình. Khả năng đọc của chương trình Java là rất quan trọng. Nó giúp chúng ta ít tốn thời gian để hiểu xem mình đã làm gì hơn.

Và những quy tắc trên mình đưa ra đều là quy tắc tiêu chuẩn trong Java mà bất kỳ phần mềm hay chương trình Java nào cũng đều tuân theo.