Trong vòng lặp, đôi khi bạn muốn dùng vòng lặp hoặc nhảy vòng lặp đến lần lặp tiếp theo một cách đột ngột thì phải làm sao? Rất đơn giản, sử dụng hai lệnh break JS và continule JS sẽ giải quyết được ngay.

1. Lệnh break trong Javascript

Lệnh break thường được đặt vào bên trong các vòng lặp như: for , while , do while hoặc cấu trúc switch case ,…

Break được dùng để kết thúc vòng lặp. Và đúng như ý nghĩa về cái tên của nó, break là “phá vỡ”. Nó dùng để “phá vỡ” vòng lặp hoặc cấu trúc switch case .

Cú pháp của nó khá đơn giản chỉ ta chỉ cần break; ở nơi mà ta muốn kết thúc là xong.

Ví dụ:

<script>
let text = "";
for (let i = 0; i < 10; i++) {
 if (i === 3) { break; }
 text += "The number is " + i + "<br>";
}

document.write(text);
</script>

Trong ví dụ trên, câu lệnh break kết thúc vòng lặp (ngắt vòng lặp) khi bộ đếm của vòng lặp (i) là 3.

Lệnh break cũng dùng để ngăn chặn việc thực thi những câu lệnh nằm sau trường hợp so sánh trùng khớp trong lệnh switch case

<script>
  var season = "ha";
  switch (season){
    case "xuan":
      document.write("Mùa Xuân");
      break;
    case "ha":
      document.write("Mùa Hạ");
      break;
    case "thu":
      document.write("Mùa Thu");
      break;
    case "dong":
      document.write("Mùa Đông");
      break;
  }
</script>

Ngoài ra, lệnh break còn được dùng để thoát khỏi một khối lệnh. Tuy nhiên, khối lệnh đó phải được gắn một nhản, và khi dùng lệnh break thì phải gọi kèm theo nhản của khối lệnh đó.

2. Câu lệnh continue trong JavaScript

Khác hoàn toàn với lệnh break, lệnh continue trong javascript có tác dụng bỏ qua một bước lặp nào đó, nghĩa là lúc gặp lệnh continue thì tất cả những đoạn code nằm bên dưới sẽ không được thực hiện mà nó sẽ nhảy qua vòng lặp mới luôn. Lệnh continue thường được đặt vào bên trong các vòng lặp như: for , while , do while , …

Cú pháp của nó cũng khá đơn giản chỉ ta chỉ cần continue; ở nơi mà ta muốn kết thúc là xong.

Ví dụ:

//khởi tạo vòng lặp chạy từ 0 đến 10
for (var i = 0; i <= 10; i++) {
  //nếu i = 5 thì bỏ qua vòng lặp
  if (i == 5) {
    continue;
  }
  //in ra i hiện tại
  document.write(i + '<br>');
}

Tại sao phải sử dụng lệnh continue ? Nếu muốn nhảy bước lặp không dùng continue thì chúng ta phải sử dụng những điều kiện khá là loằng ngoằng, vậy dại gì mà không dùng continue chứ.

3. Các nhãn trong JavaScript

Để gán nhãn cho các câu lệnh trong Js, bạn đặt trước các câu lệnh tên nhãn và một dấu hai chấm. Ví dụ như label:statements . Các câu lệnh break và các continue báo cáo là các báo cáo chỉ Js có thể “nhảy ra khỏi” một khối mã.

Cú pháp:

break labelname;

continue labelname;

Câu lệnh continue (có hoặc không nhãn liên kết) chỉ có thể sử dụng để bỏ qua một lần lặp của vòng lặp. Với lệnh break , không có nhãn liên kết, chỉ có thể sử dụng để nhảy ra khỏi vòng lặp (loop) hoặc switch .

Với tham chiếu nhãn, câu lệnh break có thể được sử dụng để nhảy ra khỏi bất kỳ khối mã nào:

<script>
const cars = ["BMW", "Vinfast", "Honda", "Mec"];
let text = "";

list: {
 text += cars[0] + "<br>"; 
 text += cars[1] + "<br>"; 
 break list;
 text += cars[2] + "<br>"; 
 text += cars[3] + "<br>"; 
}

document.write(text);
</script>

Một khối code là các dòng code nằm giữa dấu ngoặc nhọn mờ { và dấu ngoặc nhọn đóng }.