1. Đối tượng toán học trong JavaScript

Trong JavaScript có một đối tượng được xây dựng sẵn tên là Math. Đối tượng Math sẽ có các phương thức, với việc truy cập vào các phương thức đó, ta có thể thực hiện được những công việc toán học.

Ví dụ như việc lấy giá trị tuyệt đối của một số, tính căn bậc hai của một số, tìm số lớn nhất, tìm số nhỏ nhất, làm tròn số, ….

Không giống như các đối tượng khác, đối tượng Math không có hàm tạo. Đối tượng Math là tĩnh. Tất cả các phương thức và thuộc tính có thể được sử dụng mà không cần tạo đối tượng Math trước.

2. Thuộc tính toán học trong JavaScript

JavaScript cung cấp 8 hằng số toán học có thể được truy cập dưới dạng thuộc tính Toán học.

Thuộc tính Ý nghĩa
Math.E trả về số của Euler
Math.PI trả về PI
Math.SQRT2 trả về căn bậc hai của 2
Math.SQRT1_2 trả về căn bậc hai của 1/2
Math.LN2 trả về lôgarit tự nhiên của 2
Math.LN10 trả về lôgarit tự nhiên của 10
Math.LOG2E trả về logarit cơ số 2 của E
Math.LOG10E trả về logarit cơ số 10 của E

Ví dụ:

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = 
"<p><b>Math.E:</b> " + Math.E + "</p>" +
"<p><b>Math.PI:</b> " + Math.PI + "</p>" +
"<p><b>Math.SQRT2:</b> " + Math.SQRT2 + "</p>" +
"<p><b>Math.SQRT1_2:</b> " + Math.SQRT1_2 + "</p>" +
"<p><b>Math.LN2:</b> " + Math.LN2 + "</p>" +
"<p><b>Math.LN10:</b> " + Math.LN10 + "</p>" +
"<p><b>Math.LOG2E:</b> " + Math.LOG2E + "</p>" +
"<p><b>Math.Log10E:</b> " + Math.LOG10E + "</p>";
</script>

3. Phương thức toán học trong JavaScript

Có một số phương thức toán học mà ta thường xuyên sử dụng trong Js. Đó là:

Phương Thức Ý nghĩa
abs() Trả về giá trị tuyệt đối của một số
random() Trả về một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1
sqrt() Trả về căn bậc hai của một số
pow() Trả về lũy thừa của hai số xác định
ceil() Làm tròn một số lên số nguyên gần nó nhất
floor() Làm tròn một số xuống số nguyên gần nó nhất
round() Làm tròn một số đến số nguyên gần nó nhất
max() Trả về số lớn nhất trong danh sách
min() Trả về số nhỏ nhất trong danh sách

4. Phương thức Math.round(x) trong JavaScript

Phương thức round() dùng để làm tròn một số đến số nguyên gần nó nhất.

Như ta đã học toán thập phân thông thường, khi một số có phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0.5 thì sẽ làm tròn lên. Và ngược lại nhỏ hơn thì sẽ làm tròn xuống. Phương thức round() cũng làm điều tương tự. Nếu giá trị ban đầu là một số nguyên thì nó sẽ không được làm tròn.

Ví dụ:

var a = Math.round(3.60);
var b = Math.round(3.50);
var c = Math.round(3.49);
var d = Math.round(-3.60);
var e = Math.round(-3.50);
var f = Math.round(-3.49);

document.write(a + "<br>");
document.write(b + "<br>");
document.write(c + "<br>");
document.write(d + "<br>");
document.write(e + "<br>");
document.write(f + "<br>");

5. Phương thức Math.ceil() trong JavaScript

Phương thức này sẽ trả về giá trị của x được làm tròn thành số nguyên gần nhất của nó. Nếu giá trị ban đầu là một số nguyên thì nó sẽ không được làm tròn.

Ví dụ:

<script>
  var a = Math.ceil(3.60);
  var b = Math.ceil(3.40);
  var c = Math.ceil(3);
  var d = Math.ceil(-3.60);
  var e = Math.ceil(-3.40);
  var f = Math.ceil(-3);

  document.write(a + "<br>");
  document.write(b + "<br>");
  document.write(c + "<br>");
  document.write(d + "<br>");
  document.write(e + "<br>");
  document.write(f + "<br>");
</script>

6. Phương thức Math.floor() trong JavaScript

Ngược lại với ceil() thì phương thức Math.floor() trả về giá trị của x được làm tròn xuống số nguyên gần nhất của nó.

Ví dụ:

<script>
  var a = Math.floor(3.60);
  var b = Math.floor(3.40);
  var c = Math.floor(3);
  var d = Math.floor(-3.60);
  var e = Math.floor(-3.40);
  var f = Math.floor(-3);

  document.write(a + "<br>");
  document.write(b + "<br>");
  document.write(c + "<br>");
  document.write(d + "<br>");
  document.write(e + "<br>");
  document.write(f + "<br>");
</script>

7. Phương thức Math.trunc() trong JavaScript

Phương thức này sẽ trả về phần nguyên của x.

<script>
  var a = Math.trunc(3.60);
  var b = Math.trunc(3.40);
  var c = Math.trunc(3);
  var d = Math.trunc(-3.60);
  var e = Math.trunc(-3.40);
  var f = Math.trunc(-3);

  document.write(a + "<br>");
  document.write(b + "<br>");
  document.write(c + "<br>");
  document.write(d + "<br>");
  document.write(e + "<br>");
  document.write(f + "<br>");
</script>

8. Phương thức Math.sign() trong JavaScript

Phương thức này trả về nếu x là âm, null hoặc dương.

<script>
  var b = Math.sign(0);
  var c = Math.sign(3);
  var d = Math.sign(-3);

  document.write(b + "<br>");
  document.write(c + "<br>");
  document.write(d + "<br>");
</script>

9. Phương thức Math.pow() và Math.sqrt()

Phương thức sqrt() dùng để trả về giá trị căn bậc hai của một số. Nó sẽ trả về NaN nếu giá trị ban đầu là số âm.

Phương thức pow() dùng để trả về lũy thừa của hai số xác định. Nó tương đương với xy trong đại số.

<script>
    var a = Math.sqrt(0);
    var b = Math.sqrt(1);
    var c = Math.sqrt(4);
    var d = Math.sqrt(81);
    var e = Math.sqrt(49);
    var f = Math.sqrt(-4);
    var g = Math.pow(5,2);
    
    document.write(a + "<br>");
    document.write(b + "<br>");
    document.write(c + "<br>");
    document.write(d + "<br>");
    document.write(e + "<br>");
    document.write(f + "<br>");      
    document.write(g);
</script>

10. Phương thức Math.abs() trong JavaScript

Phương thức này trả về giá trị tuyệt đối (dương) của x. Nó sẽ:

 • Trả về NaN nếu giá trị ban đầu không phải là một số
 • Trả về 0 nếu giá trị ban đầu là null
<script>
  var a = Math.abs(8.75);
  var b = Math.abs(-8.75);
  var c = Math.abs(null);
  var d = Math.abs("JavaScript");
  var e = Math.abs(-7+3);
  
  document.write(a + "<br>");
  document.write(b + "<br>");
  document.write(c + "<br>");
  document.write(d + "<br>");
  document.write(e + "<br>");
</script>

11. Phương thức Math.random() trong JavaScript

Phương thức này sẽ trả về một số ngẫu nhiên giữa 0 (bao gồm) và 1 (không bao gồm)

<script>
  var a = Math.random();
  document.write(a + "<br>");
</script>

12. Phương thức Math.min() và Math.max()

Phương thức max() dùng để trả về số lớn nhất trong danh sách các đối số. Nó sẽ trả về:

 • Trả về NaN nếu trong các đối số của phương thức max() có tồn tại đối số không phải là số.
 • Trả về -Infinity nếu phương thức max() không có đối số.

Ngược lại với max() thì phương thức min() dùng để trả về số nhỏ nhất trong danh sách các đối số. Nó cũng sẽ trả về:

 • Trả về NaN nếu trong các đối số của phương thức min() có tồn tại đối số không phải là số.
 • Trả về Infinity nếu phương thức min() không có đối số.
<script>
  var a = Math.min(0, 16, -3, 5.25, 100, -1);
  var b = Math.min(0, "JavaScript", -3, 5.25, 100, -1);
  var c = Math.min();
  document.write(a + "<br>");
  document.write(b + "<br>");
  document.write(c + "<br>");
  
  var d = Math.max(0, 16, -3, 5.25, 100, -1);
  var e = Math.max(0, "JavaScript", -3, 5.25, 100, -1);
  var f = Math.max();
  document.write(d + "<br>");
  document.write(e + "<br>");
  document.write(f + "<br>");
</script>