1. Sử dụng search() với một chuỗi và với biểu thức chính quy

Phương thức search() tìm một chuỗi với một giá trị cụ thể và trả về vị trí của nơi phù hợp.

Ví dụ:

Ta sử dụng một chuỗi để tìm “Laptrinhtudau” trong một chuỗi:

<script>
var str = "chào mừng đến với laptrinhtudau!"; 
var n = str.search("laptrinhtudau");
document.write(n);
</script>

Sử dụng một biểu thức chính quy để thực hiện một tìm kiếm không phân biệt hoa thường cho “laptrinhtudau” trong một chuỗi:

<script>
let text = "chào mừng đến với laptrinhtudau!"; 
let n = text.search(/laptrinhtudau/i);
document.write(n);
</script>

2. Sử dụng replace() với một chuỗi và với biểu thức chính quy

Phương thức replace() thay thế một giá trị cụ thể bằng một giá trị khác trong một chuỗi.

Ví dụ:

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo">Đây là Microsoft!</p>

<script>
function myFunction() {
  let text = document.getElementById("demo").innerHTML;
  document.getElementById("demo").innerHTML =
  text.replace("Microsoft","Laptrinhtudau");
}
</script>

Sử dụng một biểu thức chính quy phân biệt hoa thường để thay thế Microsoft bằng Laptrinhtudau trong một chuỗi:

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo">Đây là Microsoft!</p>

<script>
function myFunction() {
  let text = document.getElementById("demo").innerHTML;
  document.getElementById("demo").innerHTML =
  text.replace(/microsoft/i, "Laptrinhtudau");
}
</script>

Chú ý

Các đối số biểu thức chính quy (thay vì các đối số chuỗi) có thể sử dụng trong các phương thức trên. Các biểu thức chính quy có thể làm cho việc tìm kiếm của bạn mạnh mẽ hơn (ví dụ phân biệt hoa thường).

3. Sử dụng test() trong JavaScript RegEx

Để kiểm thử một biểu thức regular expression thì chúng ta sẽ sử dụng hàm test. Cú pháp của nó như sau:

/pattern/.test(string);

Trong đó pattern chính là biểu thức chính quy, string chính là chuỗi cần tìm. Giá trị của hàm này sẽ trả về true nếu tìm thấy, và false nếu không tìm thấy.

<p>Tìm kiếm một chữ "e" trong đoạn tiếp theo:</p>

<p id="p01">Ở đây có chữ e nào không?</p>

<p id="demo"></p>

<script>
let text = document.getElementById("p01").innerHTML;
const pattern = /e/;
document.getElementById("demo").innerHTML = pattern.test(text);
</script>

4. Sử dụng exec() trong JavaScript RegEx

Phương thức exec() là một phương thức của biểu thức RegExp. Nó tìm một chuỗi bằng một mẫu xác định, và trả về văn bản tìm thấy như một đối tượng. Nếu không có kết quả khớp, nó sẽ trả về một chuỗi rỗng(null).

<script>
const obj = /e/.exec("Đây có chữ e nào hay không?");
document.write
("Tìm thấy chữ " + obj[0] + " vào vị trí " + obj.index + " trong văn bản: " + obj.input);
</script>