1. Class trong JavaScript là gì?

Class là một khái niệm mà ta đã thấy nhiều trong các ngôn ngữ lập trình khác như C, PHP, … Nó là một cái gì đó không thể thiếu trong việc lập trình và ta phải thường xuyên sử dụng tới.

Trong lập trình Js thì class giúp ta tạo đối tượng có phương thức và thuộc tính. Về phần hướng đối tượng thì ta sẽ được tìm hiểu kỹ hơn trong phần sau nhé. Và thực ra bạn có thể xem như việc tạo class gần tương tự như một function vậy nhưng nó là một function đặc biệt. Bạn có thể định nghĩa class giống như bạn định nghĩa function theo hai kiểu function expressionsfunction declarations .

2. Khai báo class trong JavaScript

Ta có cú pháp đơn giản như sau:

class (Tên Class){
  constructor() {}
  Phương thức 1() {} 
  Phương thức 2() {} 
  ...
 }

Ví dụ:

// Tạo ra một class SinhVien
class SinhVien {
  //Hàm khởi tạo 
  constructor(hoTen, gioiTinh, MSSV, namSinh) {
    this.hoTen = hoTen;
    this.gioiTinh = gioiTinh;
    this.namSinh = namSinh;
    this.MSSV = MSSV;
  }
  
  //Khai báo phương thức
  hocBai() {
     document.write('học bài');
  }
  diNgu() {
    document.write('ngủ');
  }
  xemPhim() {
    document.write('xem phim');
  }

}

Một class không phải là một đối tượng mà nó là một khuôn mẫu chung cho các đối tượng. Khi muốn tạo ra một đối tượng cụ thể thì ta sẽ dựa vào khuôn mẫu này. Ví dụ với class “SinhVien” như ở trên:

// Tạo đối tượng từ class SinhVien
var sinhVien1 = new SinhVien();
var sinhVien2 = new SinhVien();
var sinhVien3 = new SinhVien();

Hay một ví dụ khác nhé

<p id="demo"></p>

<script>
class Car {
 constructor(name, year) {
  this.name = name;
  this.year = year;
 }
}

const myCar = new Car("Ford", 2022);
document.getElementById("demo").innerHTML =
myCar.name + " " + myCar.year;
</script>

Và đối với class ta sẽ luôn thêm một phương thức là constructor() . Nó là phương thức gì thì ta sẽ tìm hiểu ở phần sau nhé.

3. Constructor trong JavaScript

Phương thức khởi tạo ( constructor hay là hàm khởi tạo) là một phương thức đặc biệt để tạo và khởi tạo một đối tượng từ một class nào đó. Nó sẽ tự động được gọi khi bạn tạo ra một đối tượng từ class . Chỉ có thể có một phương thức đặc biệt với tên là constructo” trong một lớp. Nếu có nhiều hơn một lần xuất hiện của phương thức khởi tạo thì lỗi sẽ xảy ra.

Như vậy ta có thể thấy ngay sự khác biệt giữa Js và một số ngôn ngữ khác về hàm khởi tạo như C, Java,… Và nếu như trong Js bạn không xác định một phương thức khởi tạo thì Js sẽ thêm một phương thức khởi tạo trống.

Ví dụ

//Hàm khởi tạo 
constructor(hoTen, gioiTinh, MSSV, namSinh) {
  this.hoTen = hoTen;
  this.gioiTinh = gioiTinh;
  this.namSinh = namSinh;
  this.MSSV = MSSV;
}

Ta chỉ cần dùng từ khóa constructor là truyền vào danh sách tham số là các thuộc tính của class là xong. Sau đó gán các thuộc tính của lớp bằng từ khóa this . Nghe có vẻ khá đơn giản.

Chú ý

Đây là ta sẽ note lại để các bạn đỡ nhầm lẫn tên gọi. Khi tạo class thì ta gọi là tham số. Khi khởi tạo và truyền dữ liệu thì ta gọi nó là đối số

Và khi gọi ra một đối tượng ta có thể làm như sau

// Khởi tạo các đối tượng sinh viên
var sinhVien1 = new SinhVien("Thành Nguyễn", "Nam", "PH15680", "2002");
var sinhVien2 = new SinhVien("Chu Minh Nam", "Nam");
var sinhVien3 = new SinhVien();

// Log ra thông tin đối tượng
console.log(sinhVien1);
console.log(sinhVien2);
console.log(sinhVien3);

Các tham số bị thiếu sẽ trả về underfined . Ta cũng nên đặt tên đối số truyền vào với thên thuộc tính giống nhau để dễ phân biệt. Ví dụ như constructor(name) {this.name= name;}

4. Sử dụng class trong JavaScript

Khi ta có một class , ta có thể sử dụng class đó để tạo các đối tượng

Ví dụ: Ta sẽ sử dụng class car để tạo ra đối tượng car

<script>
class Car {
 constructor(name, year) {
  this.name = name;
  this.year = year;
 }
}

const myCar = new Car("Ford", 2014);
document.write
(myCar.name + " " + myCar.year);
</script>

Phương thức khởi tạo được gọi tự động khi một đối tượng mới được tạo.

5. Class Methods trong JavaScript

Các phương thức class được tạo ra với cùng một cú pháp như các phương thức đối tượng. Ta sẽ luôn sử dụng từ khóa class để tạo ra một class . Ta cũng sẽ luôn thêm một phương thức khởi tạo constructor() . Sau đó ta có thể thêm bất kỳ số lượng phương thức nào.

Cú pháp:

class ClassName {
 constructor() { ... }
 method_1() { ... }
 method_2() { ... }
 method_3() { ... }
}

Ví dụ: Tạo một phương thức class có tên “age”, phương thức này trả về Car age :

<script>
class Car {
 constructor(name, year) {
  this.name = name;
  this.year = year;

 }
 age() {
  let date = new Date();
  return date.getFullYear() - this.year;
 }
}

let myCar = new Car("Ford", 2014);
document.write
("Xe của tôi đã " + myCar.age() + " tuổi");
</script>

Ta có thể gửi các tham số đến các phương thức Class :

<script>
class Car {
 constructor(name, year) {
  this.name = name;
  this.year = year;
 }
 age(x) {
  return x - this.year;
 }
}

let date = new Date();
let year = date.getFullYear();

let myCar = new Car("Ford", 2014);
document.write
("Xe của tôi đã " + myCar.age(year) + " tuổi");
</script>