1. Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP giúp ta sửa đổi một mảng trong PHP. Cụ thể hàm array_unshift() sẽ thêm phần tử vào đầu mảng. Ta có thể thêm một hoặc nhiều phần tử cùng lúc vào mảng khi sử dụng hàm array_unshift() . Tất cả những giá trị mới này đều được thêm hết ở đầu của mảng. Các phần tử được thêm vào mảng cũng sẽ được thêm theo thứ tự mà ta truyền vào hàm array_unshift() . Những phần tử này sẽ được lập chỉ mục theo thứ tự tăng dần bắt đầu từ 0 . Hàm này được giới thiệu và sử dụng từ phiên bản PHP 4.0

2. Cú pháp hàm array_unshift() trong PHP

Ta có cú pháp hàm array_unshift() trong PHP là :

array_unshift($array, $val1, $val2, $val3....)

Trong đó ;

 • $array : mảng đầu vào mà chúng ta sẽ thêm các phần tử. Tham số này là bắt buộc trong hàm
 • $val1 : phần tử đầu tiên được thêm vào mảng $array . Chỉ mục của nó là 0 . Tham số này là bắt buộc trong hàm
 • $val2 : phần tử thứ hai được thêm vào mảng $array . Chỉ mục của nó là 1 . Tham số này là không bắt buộc
 • $val3 : phần tử thứ ba được thêm vào mảng $array . Chỉ mục của nó là 2 . Tham số này là không bắt buộc

Ta có thể thêm bao nhiêu phần tử tùy thích và nó sẽ được xắp xếp theo thứ tự giống như cú pháp trên. Một mảng mới với những phần tử đã được thêm vào mảng sẽ được trả về.

Ví dụ : Chèn phần tử “PHP” vào một mảng:

<?php
$a=array("a"=>"Java","b"=>"Python");
array_unshift($a,"PHP");

echo '<pre>';
print_r($a);
?>

Kết quả

Array
(
  [0] => PHP
  [a] => Java
  [b] => Python
)

Ví dụ này khá dễ khi khi ta chỉ thêm một phần tử “PHP” vào mảng $a . Và như mình đã nói thì nó sẽ được thêm vào đầu của mảng $a và mang chỉ mục là 0

3. Ví dụ về hàm array_unshift() trong PHP

Ví dụ 1: Hiển thị những giá trị trả về

<?php
$a=array("a"=>"PHP","b"=>"Java");
print_r(array_unshift($a,"Python","HTML"));
?>

Kết quả

4

Ví dụ 2: thêm vào mảng có key dạng số

<?php
$a=array("PHP","Java","HTML");
array_unshift($a,"Python","CSS");

echo '<pre>';
print_r($a);
?>

Kết quả

Array
(
  [0] => Python
    [1] => CSS
  [2] => PHP
  [3] => Java
  [4] => HTML
)

Với những mảng đang có sẵn những key dạng số khi ta sử dụng hàm array_unshift() để thêm những phần tử vào mảng thì key dạng số sẽ được đánh số lại. Với những key dạng chuỗi vẫn sẽ được giữ nguyên nhé.

Ví dụ 3: thêm mảng vào mảng

<?php

$array = array(1=>"PHP", 2=>"Java", 3=>"Python");

$a1 = array("b"=>"CSS");
$a2 = "HTML";
$a3 = "JavaScript";

array_unshift($array, $a1, $a2, $a3);
echo '<pre>';
print_r($array);

?>

Kết quả

Array
(
  [0] => Array
    (
      [b] => CSS
    )

  [1] => HTML
  [2] => Javascript
  [3] => PHP
  [4] => Java
  [5] => Python
)

Khi ta dùng hàm array_unshift() để thêm mảng vào mảng thì đương nhiên một mảng đa chiều sẽ được tạo ra.