1. Hàm array_combine() trong PHP

Hàm array_combine() trong PHP dùng để trộn hai mảng lại và tạo một mảng mới trong PHP. Mảng mới ở đây sẽ được tạo từ 2 mảng tuần tự có cùng số phần tử. Mảng mới sẽ lấy giá trị của mảng một là key và lấy giá trị của mảng hai là values . Nếu như hai mảng có số phần tử không bằng nhau thì kết quả sẽ trả về False. Ngược lại thì một mảng mới sẽ được tạo. Đây cũng là điều chú ý nhất khi sử dụng hàm array_combine() trong PHP. Phải chú ý số phần tử của hai mảng ban đầu nếu không sẽ gây ra lỗi.

2. Cú pháp hàm array_combine() trong PHP

Cú pháp của hàm array_combine() trong PHP:

array_combine( $keys_array, $values_array )

Trong đó:

 • $key_array : là mảng một sẽ được chuyển thành giá trị key cho mảng mới. Nếu có những giá trị không phù hợp được chuyển thành dạng key thì giá trị không phù hợp đó sẽ được chuyển thành một chuỗi.
 • $values_array : là mảng hai sẽ được chuyển thành giá trị value cho mảng mới.

Ví dụ:

<?php
$keys = array(
  'name', 'email', 'address', 'web'
);
 
$value = array(
  'laptrinhtudau', 'laptrinhtudau@gmail.com', 'Ha Noi', 'laptrinhtudau.com'
);
 
echo '<pre>';
 
print_r(array_combine($keys, $value));
?>

Kết quả

Array
(
  [name] => laptrinhtudau
  [email] => laptrinhtudau@gmail.com
  [address] => Ha Noi
  [web] => laptrinhtudau.com
)

Ở đây mình đã sử dụng 2 mảng ban đầu là $keys để chuyển thành giá trị key cho mảng mới và mảng $value để chuyển thành giá trị value cho mảng mới. Đặc biệt số lượng phần tử trong hai mảng này là bằng nhau. Như vậy ta đã in ra được một mảng mới được trộn từ hai mảng ban đầu thành công.