1. Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP giúp ta tính tổng phần tử của mảng trong PHP. Khi sử dụng hàm array_sum() thì những value trong mảng sẽ được cộng vào với nhau. Sau đó hàm trả về tổng của tất cả value trong mảng. Hàm array_sum() nhận một tham số mảng và trả về tổng của tất cả các giá trị trong đó. Ta có thể tính toán các giá trị ở dạng số nguyên hay số thập phân đều được. Tuy nhiên nếu mảng cần tính toán là mảng rỗng hàm array_sum() sẽ trả về 0 . Với việc trong mảng truyền vào có những giá trị là dạng chuỗi, có giá trị là dạng số thì hàm sẽ tính toán và trả về tổng giá trị dạng số và bỏ qua giá trị dạng chuỗi. Nếu mảng truyền vào không có giá trị số hay không có giá trị hợp lệ để tính toán thì hàm array_sum() cũng sẽ trả về 0.

2. Cú pháp hàm array_sum() trong PHP

Ta có cú pháp hàm array_sum() trong PHP khá đơn giản :

array_sum($array)

Trong đó $array chính là mảng đầu vào mà ta cần tính toán. Hàm chỉ nhận một tham số và cũng là bắt buộc phải có khi sử dụng hàm.

Hàm trả về tổng thu được sau khi cộng tất cả các giá trị lại với nhau. Tổng trả về có thể là số nguyên hoặc số thực. Nó cũng trả về 0 nếu mảng trống hoặc mảng truyền vào không có giá trị số hay không có giá trị hợp lệ để tính toán thì hàm array_sum() cũng sẽ trả về 0.

Nếu trong mảng truyền vào có cả những giá trị dạng chuỗi và số thì hàm array_sum() sẽ bỏ qua giá trị dạng chuỗi và chỉ tính toán giá trị dạng số.

Ví dụ : tính và trả về tổng của tất cả các giá trị trong mảng

<?php
$a=array(5,15,25);
echo array_sum($a);
?>

Kết quả

45

3. Ví dụ về hàm array_sum() trong PHP

Ví dụ 1:

<?php
$a=array("a"=>52.2,"b"=>13.7,"c"=>0.9);
echo "Tổng giá trị trong hàm $a bằng: " . array_sum($a);//phép nối chuỗi và hiển thị kết quả
?>

Kết quả

Tổng giá trị trong hàm Array bằng: 66.8

Ví dụ 2:

<?php
$a=array();
echo "Tổng giá trị trong hàm $a bằng: " . array_sum($a);
?>

Kết quả

Tổng giá trị trong hàm Array bằng: 0

Ví dụ 3:

<?php
$a=array("PHP","Java",5,6,8);
echo "Tổng giá trị trong hàm $a bằng: " . array_sum($a);
?>

Kết quả

Tổng giá trị trong hàm Array bằng: 19

Ví dụ 4:

<?php
$a=array("PHP","Java","Python");
echo "Tổng giá trị trong hàm $a bằng: " . array_sum($a);
?>

Kết quả

Tổng giá trị trong hàm Array bằng: 0