Hình ảnh trong HTML (HTML images)

1.Cách thêm hình ảnh vào trong HTML Để thêm hình ảnh trong HTML ta sử dụng thẻ <img> Hình ảnh không được chèn vào một trang[...]

Read More

Bảng trong HTML(HTML tables)

1.Cách tạo bảng trong HTML Để tạo ra một bảng bạn cần sử dụng các thẻ bao gồm: <table>: Xác định một bảng <thead>: Nội dung[...]

Read More

Phần tử nội tuyến và phần tử khối trong HTML (HTML Block and Inline Elements)

Mỗi phần tử HTML đều có giá trị hiển thị mặc định, tùy thuộc vào loại hiển thị đó Trong HTML có hai loại giá trị[...]

Read More

Lớp và đối tượng trong lập trình hướng đối tượng PHP

1. Lớp trong lập trình hướng đối tượng – class Lớp – class là dùng để mô tả một phần hoặc toàn phần của của một[...]

Read More

Thuộc tính id và thuộc tính Lớp trong HTML (HTML id và HTML classes)

1.Thuộc tính id trong HTML Thuộc tính id được sử dụng để chỉ định một id duy nhất cho một phần tử HTML Bạn không thể[...]

Read More

Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng PHP

1. Tính kế thừa là gì? Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng là khả năng tạo một lớp mới dựa trên một lớp[...]

Read More

Hàm khởi tạo và hàm hủy trong lập trình hướng đối tượng

Trong lập trình hướng đối tượng thì luôn tồn tại 2 loại hàm với 2 chức năng trái ngược nhau: Hàm khởi tạo – hàm giúp[...]

Read More

Khung nội tuyến trong HTML (HTML iframes)

Khung nội tuyến trong HTML được sử dụng để hiển thị một trang web 1.Cú pháp iframe trong HTML Thẻ <iframe> trong HTML chỉ định một[...]

Read More

JavaScript trong HTML

1.JavaScript là gì ? JavaScript là một ngôn ngữ lập trình bổ sung tính tương tác cho một trang web. Điều này xảy ra trong trò[...]

Read More

Tính trừu tượng trong hướng đối tượng PHP

1. Tính trừu tượng trong hướng đối tượng PHP là gì? Tính trừu tượng là quá trình đơn giản hóa một đối tượng, mà trong đó[...]

Read More