Đầu ra của JavaScript – JavaScript Output

1. Khả năng hiển thị dữ liệu của JavaScript Js có thể hiển thị dữ liệu theo nhiều cách khác nhau. Nhưng đôi khi trong việc[...]

Read More

Biến trong JavaScript

1. Hiểu sơ lược về biến trong JavaScript Các biến chính là phần thiết yếu của mọi ngôn ngữ lập trình. Vì vậy mà ta phải[...]

Read More

Hằng trong JavaScript

1. Hằng trong JavaScript là gì? Hằng (constant hay viết tắt là const) là một thành phần cơ bản trong Js có khả năng chứa dữ[...]

Read More

Kiểu dữ liệu trong JavaScript

1. Kiểu dữ liệu trong JavaScript là gì? 1.1. Khái niệm về kiểu dữ liệu Trong dữ liệu là một khái niệm quan trọng trong lập[...]

Read More

Toán tử trong JavaScript

1. Toán tử trong JavaScript là gì? Như những phép tính bình thường mà ta hay làm như 2+3=5 . Đây là một phép tính mà[...]

Read More

Hàm trong JavaScript – JavaScript Function

1. Tổng quan về hàm trong JavaScript Hàm là một hay nhiều đoạn mã được viết ra để thực thi một hoặc nhiều hành động khi[...]

Read More

Hàm trong JavaScript – Phần 2

7. Hàm mũi tên - Arrow Function trong JavaScript Trong ES6, arrow function là một cú pháp mới dùng để viết các hàm trong JavaScript. Nó[...]

Read More

Chuỗi trong JavaScript – JavaScript Strings

1. Chuỗi trong JavaScript là gì? Ở các bài trước, chúng ta đã làm quen với dữ liệu kiểu chuỗi, đó là các ký hiệu văn[...]

Read More

Ngôn ngữ Javascript

1. JavaScript là gì? Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa vào các đối tượng có sẵn hoặc do người dùng tự định[...]

Read More

Câu lệnh trong JavaScript

1. Chương trình JavaScript Một chương trình máy tính là một danh sách các "hướng dẫn" được "thực hiện" bởi một máy tính. Trong một ngôn[...]

Read More