Các hàm xử lý mảng trong PHP

1. Tổng quan về mảng và các hàm xử lý mảng trong PHP Mảng trong PHP thực chất cũng là một biến. Nó có thể cho[...]

Read More

Hàm array_map() trong PHP

1. Hàm array_map() trong PHP Hàm array_map() trong PHP là hàm giúp ta lặp lại giá trị trong mảng. Nhưng việc lặp lại ở đây là[...]

Read More

Hàm array() trong PHP

1. Hàm array() trong PHP Hàm array() trong PHP dùng để khai báo ra một mảng. Mỗi giá trị có trong mảng gọi là phần tử[...]

Read More

Hàm array_change_key_case() trong PHP

1. Cú pháp hàm array_change_key_case() trong PHP Hàm array_change_key_case() trong PHP dùng để thay đổi key của một mảng. Hàm này giúp ta chuyển đổi tên[...]

Read More

Hàm array_chunk() trong PHP

1. Hàm array_chunk() trong PHP Hàm array_chunk() trong PHP giúp ta tách một mảng thành mảng mới với nhiều đoạn khác nhau, tùy vào giá trị[...]

Read More

Hàm array_column() trong PHP

1. Hàm array_column() trong PHP Hàm array_column() trong PHP dùng để lấy một cột trong một mảng và trả về giá trị từ một cột duy[...]

Read More

Hàm array_count_values() trong PHP

1. Hàm array_count_values() trong PHP Hàm array_count_values() trong PHP được dùng để đếm số lần trùng lặp giá trị của phần tử trong mảng. Hàm array_count_values​​()[...]

Read More

Hàm array_diff() trong PHP

1. Hàm array_diff() trong PHP Hàm array_diff() trong PHP sẽ so sánh sự khác nhau giữa hai hay nhiều mảng trong PHP và trả về sự[...]

Read More

Hàm array_diff_key() trong PHP

1. Hàm array_diff_key() trong PHP Hàm array_diff_key() cũng dùng để so sánh hai mảng trong PHP cũng giống như hàm array_diff() và hàm array_diff_assoc() . Sau[...]

Read More

Hàm array_diff_uassoc() trong PHP

1. Hàm array_diff_uassoc() trong PHP Hàm array_diff_uassoc() trong PHP cũng dùng để so sánh mảng. Như ta đã học ở bài bài trước với những hàm[...]

Read More