Cú pháp cơ bản trong Java

1. Comment trong Java Conment có thể được sử dụng để giải thích mã Java và làm cho nó dễ đọc hơn. Nó cũng có thể[...]

Read More

Biến trong JAVA

1. Biến trong Java là gì? Biến - Variable là một vùng chứa dữ liệu lưu các giá trị dữ liệu trong quá trình thực thi[...]

Read More

Hằng số và Phạm vi của biến trong JAVA

1. Phạm vi của biến là gì? Phạm vi của một biến là một phần của chương trình mà biến đó có thể truy cập được.[...]

Read More

Kiểu dữ liệu trong JAVA

1. Các kiểu dữ liệu trong Java Trong Java, dữ liệu được chia thành 2 loại lớn: Kiểu dữ liệu nguyên thủy - Primitive Data Types[...]

Read More

Kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java

1. Kiểu Boolean trong Java Đây là kiểu dữ liệu có bộ nhớ lưu trữ nhỏ nhất, chỉ có 1 bit. Kiểu dữ liệu boolean có[...]

Read More

Ép kiểu dữ liệu trong Java

1. Ép kiểu dữ liệu trong Java là gì? Ép kiểu (Type Casting) dữ liệu trong Java là quá trình chuyển đổi kiểu dữ liệu trong[...]

Read More

Toán tử trong Java

1. Toán tử trong Java là gì? Toán tử là các kí tự được định nghĩa sẵn trong ngôn ngữ dùng để thao tác với các[...]

Read More

Các hàm toán học – Math trong Java

1. Tổng quan về các hàm toán học trong Java Java có một lớp gọi là lớp Math cung cấp các hàm về toán học như[...]

Read More

Kiểu dữ liệu Boolean trong Java

1. Kiểu dữ liệu Boolean trong Java là gì? Boolean là một trong những kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java, nó chỉ cho phép biến[...]

Read More

Ngôn ngữ lập trình JAVA

1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình JAVA Java là một ngôn ngữ lập lập trình, được phát triển bởi Sun Microsystem vào năm 1995,[...]

Read More