Câu lệnh điều kiện if – else trong Java

1. Câu lệnh điều kiện if trong Java Mệnh đề if được sử dụng để kiểm tra giá trị dạng boolean của điều kiện. Khối lệnh[...]

Read More

Cấu trúc rẽ nhánh switch case trong Java

1. Cấu trúc rẽ nhánh switch case trong Java Switch case cũng là một cấu trúc điều khiển giống như if else . Về mặt chức[...]

Read More

Vòng lặp while trong Java

1. Vòng lặp là gì? Vòng lặp là một thứ gì đó sẽ lặp đi lặp lại hàng ngày. Ví dụ như ăn ngủ nghỉ,... Đó[...]

Read More

Vòng lặp for trong Java

1. Vòng lặp for trong Java Vòng lặp for là cấu trúc điều khiển lặp được dùng để thực hiện một lệnh hay một khối lệnh[...]

Read More

Break và Continue trong Java

1. Tổng quan về break và continue trong Java Đây là 2 từ khóa đặc biệt trong Java. Đặc biệt hai từ khóa này giúp ta[...]

Read More

Duyệt mảng trong Java

1. Duyệt mảng trong Java là gì? Duyệt mảng trong Java là quá trình truy cập từng phần tử của một mảng. Duyêt mảng thường được[...]

Read More

Phạm vi biến trong Java

1. Phạm vi của biến là gì? Phạm vi của một biến là một phần của chương trình mà biến đó có thể truy cập được.[...]

Read More

Kiến trúc JVM – Máy ảo Java

1. Giới thiệu về kiến trúc JVM JMV - Java Virtual Machine là một máy ảo Java - trình thông dịch Java. Đây là môi trường[...]

Read More

Hệ thống Unicode trong Java

1. Hệ thống Unicode trong Java là gì? Unicode là một kiểu mã hóa ký tự chuẩn quốc tế. Unicode được sử dụng trong hầu hết[...]

Read More

Private constructor trong Java

1. Private constructor trong Java là gì Chúng ta đều biết constructor trong Java dùng để khởi tạo các instance của một class cụ thể. Thông[...]

Read More