Cách thêm CSS vào trang web

Có ba cách để thêm CSS vào một trang web Inline CSS Internal CSS External CSS 1. Inline CSS Inline CSS được sử dụng để tạo[...]

Read More

Màu sắc trong CSS (CSS color)

Màu sắc trong CSS được chỉ định bằng tên màu xác định trước hoặc với các giá trị RGB, HEX, HSL, RGBA hoặc HSLA 1. Giá[...]

Read More

Thuộc tính background trong CSS (CSS background)

Thuộc tính nền trong CSS dùng để thêm hiệu ứng nền cho các phần tử Có các thuộc tính CSS cơ bản sau: Background-color Background-image repeat[...]

Read More

Đường viền trong CSS (CSS border)

Thuộc tính CSS border cho phép bạn chỉ định kiểu, chiều rộng và màu sắc của đường viền của một phần tử 1.Các kiểu đường viền[...]

Read More

Thuộc tính margin trong CSS (CSS margin)

Margins là phần không gian nằm xung quanh các phần tử và nằm bên ngoài đường viền (border) Với CSS, bạn có thể xác định độ[...]

Read More

Chiều rộng và chiều cao trong CSS (CSS height và CSS width)

1. Chiều rộng và chiều cao trong CSS Thuộc tính height và width được sử dụng để thiết lập chiều cao và chiều rộng của một[...]

Read More

Mô hình hộp trong CSS (Box-model)

1.Mô hình hộp trong CSS là gì? Trong CSS, thuật ngữ “mô hình hộp” được dùng để nói về việc thiết kế và bố cục của[...]

Read More

Phông chữ trong CSS (CSS fonts)

1. Tại sao phải lựa chọn phông chữ ? Việc lựa chọn phông chữ đúng cho trang web của bạn rất quan trọng Việc lựa chọn[...]

Read More

Liên kết trong CSS (CSS Link)

1.Tạo kiểu liên kết trong CSS Liên kết có thể tạo kiểu bằng bất cứ phần tử CSS nào (ví dụ: color, font-family, background,…v.v.) Ví dụ:[...]

Read More

Các thuộc tính bảng trong CSS (CSS tables)

1. Đường viền bảng trong CSS Để chỉ định đường viền bảng trong CSS ta sử dụng thuộc tính border Ví dụ: See the Pen Untitled[...]

Read More