Các thao tác với struct trong C

1.Truy cập vào các thành phần trong struct Khi định nghĩa một cấu trúc, ta hoàn toàn có thể truy cập vào các phần tử mà[...]

Read More

Mảng chứa struct trong C

1.Mảng chứa phần tử là struct trong C Như chúng ta đã biết, mảng là tập hợp các phần tử có cùng kiểu với nhau. Các[...]

Read More

Truyền struct vào hàm trong C

Giống như tất cả các kiểu khác, chúng ta có thể truyền cấu trúc dưới dạng đối số cho một hàm. Trên thực tế, chúng ta[...]

Read More

Cấp phát bộ nhớ động cho mảng struct trong C

1.Tại sao cần cấp phát bộ nhớ động cho mảng struct? Như ta đã biết, mảng struct thực chất cũng là một mảng bình thường và[...]

Read More

Thao tác mở và đóng file trong C

1.Con trỏ thao tác với tập tin Để thực hiện một thao tác mở hay đóng một tập tin ta cần thực hiện thông qua con[...]

Read More

Hàm fwirte và fread trong C

Ta đã biết hai hàm fprintf và fscanf để đọc, ghi dữ liệu từ một tệp văn bản. Trong trường hợp của tệp nhị phân ta[...]

Read More

Hàm fprintf và fscanf trong C

Khi chưa thao tác với tệp tin, chúng ta đã sử dụng một số hàm printf và scanf cho công việc nhập xuất thông tin từ[...]

Read More

Khái niệm tập tin (file) căn bản trong C

1.Tổng quan xử lý tập tin Trong tất cả các chương trình chúng tôi đã tạo từ loạt bài C căn bản cho đến nâng cao[...]

Read More

Con trỏ thao tác với struct trong C

1.Con trỏ trỏ đến struct Chúng ta đã biết rằng một con trỏ là một biến trỏ đến địa chỉ của một biến khác của bất[...]

Read More

Các hàm và thư viện có sẵn trong C

Ngôn ngữ lập trình C được phát triển vào những năm 1972. Sau này, ngôn ngữ lập trình C dần trở thành một ngôn ngữ lập[...]

Read More