Tính tổng S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 +…+ 1/n trong C

1. Bài tập tính tổng S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 +...+ 1/n Bài tập cơ bản này ta có thể có nhiều hướng giải[...]

Read More

Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + 3^2 +…+ n^2 trong C

1. Bài tập tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + 3^2 +...+ n^2 Bài tập cơ bản này ta có thể có nhiều hướng giải[...]

Read More

Tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n trong C

1. Bài tập tính tổng S(n) = 1+ 2 + 3 + ... + n Bài tập cơ bản này ta có thể có nhiều hướng[...]

Read More

Tính tổng S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 +…+ 1/(2n+1) trong C

1. Bài tập tính tổng S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 +...+ 1/(2n+1) Bài tập cơ bản này ta có thể có nhiều hướng giải[...]

Read More

Tính tổng S(n) = 1/2 + 1/4 + 1/6 +…+1/2n trong C

1. Bài tập tính tổng S(n) = 1/2 + 1/4 + 1/6 +...+ 1/2n Bài tập cơ bản này ta có thể có nhiều hướng giải[...]

Read More

Tính tổng S(n) = 1/(1*2) + 1/(2*3) + 1/(3*4) +…+ 1/(n * (n+1)) trong C

1. Bài tập tính tổng S(n) = 1/(1*2) + 1/(2*3) + 1/(3*4) +...+ 1/(n * (n+1)) Bài tập cơ bản này ta có thể có nhiều[...]

Read More

Tính tổng S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 +…+ n/(n+1) trong C

1. Bài tập tính tổng S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 +...+ n/(n+1) Bài tập cơ bản này ta có thể có nhiều hướng giải[...]

Read More

Tính tích gia thừa của một số trong C

1. Bài tập tính P(n) = 1 x 2 x 3 x...x n Bài tập cơ bản này ta có thể có nhiều hướng giải quyết[...]

Read More

Tính tổng S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 +…+ (2n+1)/(2n+2) trong C

1. Bài tập tính tổng S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 +...+ (2n+1)/(2n+2) Bài tập cơ bản này ta có thể có nhiều hướng giải[...]

Read More

Tính x mũ n trong C

1. Bài tập tính P(x,n) = x^n Bài tập cơ bản này ta có thể có nhiều hướng giải quyết khác nhau, như sử dụng vòng[...]

Read More