Kiểu dữ liệu trong Numpy

1. Các kiểu dữ liệu số trong Numpy NumPy hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu liên quan đến số học so với các kiểu dữ liệu[...]

Read More

Indexing trong Numpy Array

1. Truy cập phần tử mảng Numpy Việc truy cập vào môt phần tử của mảng Array Numpy cũng tương tự như việc chúng ta truy[...]

Read More

Mảng (Ndarray) trong Numpy

1. Đối tượng Ndarray trong Numpy Ndarray là đối tượng mảng n chiều được định nghĩa trong numpy lưu trữ tập hợp các phần tử cùng[...]

Read More

Slicing trong Numpy Array

1. Kỹ thuật Slicing mảng Numpy Slicing là kỹ thuật lấy ra các phần tử từ một một vị trí chỉ mục bắt đầu, đến phần tử có[...]

Read More

Mảng zeros,ones và empty trong Numpy

Trong numpy cho phép chúng ta tạo ra một mảng đặc biệt. Mảng này có thể chỉ cho phép chứa các phần tử có giá trị[...]

Read More

Mảng Numpy từ dữ liệu có sẵn

1. Tạo mảng từ dữ liệu có sẵn với np.asarray() Như chúng ta đã biết, trong Python chúng ta có các kiểu dữ liệu thường được[...]

Read More

Mảng Numpy từ dãy số

Numpy cho phép chúng ta dễ dàng tạo một mảng trong một khoảng dãy số được chỉ định trước. Có hàm có sẵn sẽ trợ giúp[...]

Read More

Broadcasting trong Numpy

1. Broadcasting trong Numpy là gì? Thuật ngữ Broadcasting trong Numpy mô tả cách xử lý các mảng trong Numpy có kích thước khác nhau thông qua[...]

Read More

Các hàm xử lý chuỗi trong Numpy

Các hàm sau đây được sử dụng để thực hiện các hoạt động chuỗi được vector hóa trong các mảng kiểu dtype numpy.string_ hoặc numpy.unicode_. Chúng[...]

Read More

Các hàm toán học trong Numpy

Như chúng ta biết, Numpy được tạo ra để thao tác và thực hiện các phép tính số học. Vì vậy mà thư viện này cung[...]

Read More