Các hàm sau đây được sử dụng để thực hiện các hoạt động chuỗi được vector hóa trong các mảng kiểu dtype numpy.string_ hoặc numpy.unicode_. Chúng dựa trên các hàm chuỗi tiêu chuẩn trong thư viện tích hợp sẵn của Python.

1. Hàm numpy.char.add()

Hàm numpy.char.add() được sử dụng để nối hai mảng Numpy có các phần tử là các chuỗi ký tự. Ví dụ dưới đây, nối hai mảng 1 chiều  với nhau:

import numpy as np 

a = np.array(["hello"])
b = np.array(["abc"])

# Noi 2 mang
c = np.char.add(a,b)
print (c) 

Kết quả:

['helloabc']

Ví dụ tiếp theo, nối các phần tử có trong hai mảng hai chiều như sau:

import numpy as np 

a = np.array([
    ["hello"],
    ["hi"]
])

b = np.array([
    ["abc"], 
    ["xyz"]
])

# Noi 2 mang
c = np.char.add(a,b)
print (c)

Kết quả:

[['helloabc']
 ['hixyz']]

2. Hàm numpy.char.multiply()

Hàm numpy.char.multiply() được sử dụng để nhân bản một chuỗi trong mảng Numpy theo một số lần nhất định. Ví dụ dưới đây, lặp lại 5 lần chuỗi “abc” trong mảng 1 chiều:

import numpy as np 

a = np.array(['abc'])

b = np.char.multiply(a,5)
print(b)

Kết quả:

['abcabcabcabcabc']

Ví dụ tiếp theo, lặp lại 5 lần chuỗi “abc” và “xyz” trong mảng hai chiều như sau:

import numpy as np 

a = np.array([['abc'],['xyz']])

b = np.char.multiply(a,5)
print(b)

Kết quả:

[['abcabcabcabcabc']
 ['xyzxyzxyzxyzxyz']]

3. Hàm numpy.char.center()

Hàm này trả về một mảng có độ rộng cần thiết để chuỗi đầu vào được căn giữa và đệm ở bên trái, bên phải với fillchar.
import numpy as np 
print (np.char.center(['hello'], 20,fillchar = '*'))

Kết quả:

['*******hello********']

Tương tự với mảng 2 chiều

import numpy as np 
print (np.char.center([['hello'],['hi']], 20,fillchar = '*'))

Kết quả:

[['*******hello********']
 ['*********hi*********']]

4. Hàm numpy.char.capitalize()

Hàm này trả về bản sao của chuỗi với chữ cái đầu tiên được viết hoa.
import numpy as np 
print (np.char.capitalize(['laptrinhtudau.com']))

Kết quả:

['Laptrinhtudau.com']

5. Hàm numpy.char.title()

Hàm numpy.char.title() được sử dụng để viết hoa các chữ cái đầu của một từ trong chuỗi.
import numpy as np 
print (np.char.title(['toi yeu lap trinh']))

Kết quả:

['Toi Yeu Lap Trinh']

6. Hàm numpy.char.lower()

Hàm numpy.char.lower() được sử dụng để trả về một mảng có các phần tử được chuyển đổi thành chữ thường cho mỗi phần tử.
import numpy as np 
print (np.char.lower(['LAPTRINH','TUDAU'])) 
print (np.char.lower(['LAPTRINH']))

Kết quả:

['laptrinh' 'tudau']
['laptrinh']

7. Hàm numpy.char.upper()

Hàm numpy.char.upper() được sử dụng để trả về một mảng có các phần tử được chuyển đổi thành chữ hoa cho mỗi phần tử.

import numpy as np 
print (np.char.upper(['laptrinh','tudau'])) 
print (np.char.upper(['laptrinh']))

Kết quả:

['LAPTRINH' 'TUDAU']
['LAPTRINH']

8. Hàm numpy.char.split()

Hàm này trả về danh sách các từ trong chuỗi đầu vào. Theo mặc định, một khoảng trắng được sử dụng làm dấu phân cách. Nếu không, ký tự phân tách được chỉ định sẽ được sử dụng để phân cách.
import numpy as np 
print (np.char.split ('Lap trinh tu dau')) 
print (np.char.split ('python,c++,java', sep = ','))

Kết quả:

['Lap', 'trinh', 'tu', 'dau']
['python', 'c++', 'java']

9. Hàm numpy.char.splitlines()

Hàm này numpy.char.splitlines() đươc sử dụng để trả về danh sách các phần tử trong mảng, ngắt theo từng dòng.
import numpy as np 
print (np.char.splitlines('Lap\ntrinh\ntu\ndau')) 
print (np.char.splitlines('laptrinh\ntudau'))

Kết quả:

['Lap', 'trinh', 'tu', 'dau']
['laptrinh', 'tudau']

10. Hàm numpy.char.strip()

Hàm numpy.char.strip() được sử dụng trả về một bản sao của mảng với các phần tử bị loại bỏ theo các ký tự đã chỉ định.
import numpy as np 
print (np.char.strip('lllaptrinhtudau','l')) 
print (np.char.strip(['lap','trinh', 'love'],'l'))

Kết quả:

aptrinhtudau
['ap' 'trinh' 'ove']

11. Hàm numpy.char.join()

Hàm numpy.char.join() được sử dụng để trả về một chuỗi trong đó các ký tự riêng lẻ phân tách bằng ký tự được chỉ định trước.
import numpy as np 
print (np.char.join(',','laptrinhtudau')) 
print (np.char.join([',','-'],['laptrinh','tudau']))

Kết quả:

l,a,p,t,r,i,n,h,t,u,d,a,u
['l,a,p,t,r,i,n,h' 't-u-d-a-u']

12. Hàm numpy.char.replace()

Hàm numpy.char.replace() được sử dụng để tìm kiếm và thay thế một chuỗi được chỉ định thành một chuỗi mới.
import numpy as np 

# Thay the chuoi "lap" bang chuoi "toi yeu"
print (np.char.replace(['lap trinh tu dau'], 'lap', 'toi yeu')) 
print()
print (np.char.replace([['lap trinh tu dau'], ['lap trinh cuoc song']], 'lap', 'toi yeu')) 

Kết quả:

['toi yeu trinh tu dau']

[['toi yeu trinh tu dau']
 ['toi yeu trinh cuoc song']]