1. Cài đặt mô-đun Seaborn

Seaborn là một thư viện sử dụng Matplotlib để vẽ đồ thị. Nó sẽ được sử dụng để trực quan hóa các phân phối ngẫu nhiên.

Trong mô-đun Seaborn, có một hàm rất hay được sử dụng để vẽ biểu đồ đó chính là hàm seaborn.distplot() – hàm này nhận vào một khoảng giá trị trong mảng và sẽ thực hiện trực quan hóa các phân phối ngẫu nhiên.

Distplot là viết tắt của phân phối đồ thị, nó nhận là đầu vào của một mảng và vẽ một đường cong tương ứng với sự phân bố của các điểm trong mảng.

Để cài đặt mô-đun Seaborn về máy, chúng ta cần mở command line (cmd) và thực hiện chạy câu lệnh cài đặt dưới đây:

pip install seaborn

Bởi vì Mô-đun Seaborn sẽ cần sử dụng Matplotlib để vẽ đồ thị, vì vậy ta cũng cần cài đặt thêm thư viện Matplotlib bằng cách thực thi câu lệnh dưới đây trong command line (cmd) như sau:

pip install matplotlib

Sau khi cài đặt 2 mô đun trên về máy, ta đã có thể hoàn thoàn sử dụng Seaborn kết hợp với Matplotlib để trực quan hóa các phân phối ngẫu nhiên.

2. Trực quan hóa các phân phối bằng Seaborn

Trước tiên, để có thể trực quan hóa các phân phối bằng mô-đun Seaborn, hãy đảm bảo rằng bạn đã nhập cả mô-đun Seaborn và mô-đun Matplotlib vào trong chương trình:

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

Như đã nói ở phần trên, chúng ta sẽ chủ yếu sử dụng hàm seaborn.distplot() để thực hiện việc trực quan hóa các phân phối. Hàm này cần truyền vào một mảng chứa các khoảng cần thực hiện việc vẽ một đường cong tương ứng với sự phân bố của các điểm trong mảng.

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm seaborn.distplot() để trực quan hóa phân phối các điểm trong mảng như sau:

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.distplot([0, 1, 2, 3, 4, 5], hist=True)

plt.show()

Kết quả:

Nếu như bạn chỉ cần vẽ ra một đường cong mà không cần thêm biểu đồ, khi đó ta chỉ cần truyền tham số hist=False vào trong hàm seaborn.distplot() như sau:

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.distplot([0, 1, 2, 3, 4, 5], hist=False)

plt.show()

Kết quả: