Trong numpy cho phép chúng ta tạo ra một mảng đặc biệt. Mảng này có thể chỉ cho phép chứa các phần tử có giá trị là số 0 (mảng zeros) hoặc chỉ cho phép chứa các phần tử có giá trị 1 (mảng one). Ngoài ta Numpy còn cho phép tạo ra một mảng rỗng (mảng empty) với các phần tử là ngẫu nhiên.

1. Tạo mảng zero bằng np.zeros()

Hàm np.zeros() cho phép chúng ta khởi tạo một mảng có kích thước tùy chỉnh và các phần tử trong mảng sẽ chỉ mang giá trị là số 0.

Ví dụ tạo một mảng có kích thước 10 phần tử là số 0 bằng cách sử dụng hàm np.zeros() như sau:

import numpy as np 

# Tao mang 10 phan tu co gia tri 0
arrA = np.zeros(10, dtype = int) 
print(arrA)

Kết quả:

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

Ví dụ tiếp theo, tạo mảng hai chiều với kích thước 3 x 3 các phần tử trong mảng sẽ có giá trị là 0 bằng cách sử dụng hàm np.zeros() như sau:

import numpy as np 

# Tao 2 chieu co kich thuoc 3 x 3 cac phan tu la 0
arrA = np.zeros((3,3),dtype = int) 
print(arrA)

Kết quả:

[[0 0 0]
 [0 0 0]
 [0 0 0]]

2. Tạo mảng one bằng np.ones()

Hàm np.ones() cho phép chúng ta khởi tạo một mảng có kích thước tùy chỉnh và các phần tử trong mảng sẽ chỉ mang giá trị là số 1.

Ví dụ tạo một mảng có kích thước 10 phần tử là số 1 bằng cách sử dụng hàm np.ones() như sau:

import numpy as np 

# Tao mang 10 phan tu co gia tri 1 
arrA = np.ones(10, dtype=int) 
print(arrA)

Kết quả:

[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]

Ví dụ tiếp theo, tạo mảng hai chiều với kích thước 3 x 3 các phần tử trong mảng sẽ có giá trị là 1 bằng cách sử dụng hàm np.ones() như sau:

import numpy as np 

# Tao 2 chieu co kich thuoc 3 x 3 cac phan tu la 1 
arrA = np.ones((3,3),dtype = int) 
print(arrA)

Kết quả:

[[1 1 1]
 [1 1 1]
 [1 1 1]]

3.Tạo mảng empty bằng np.empty()

Hàm np.empty() cho phép chúng ta khởi tạo một mảng có kích thước tùy chỉnh và các phần tử trong mảng sẽ mang một giá trị ngẫu nhiên.

Ví dụ tạo một mảng empty có kích thước 10 phần tử ngẫu nhiên bằng cách sử dụng hàm np.empty() như sau:

import numpy as np 

# Tao mang empty voi 10 phan tu ngau nhien
arrA = np.empty(10, dtype = int) 
print(arrA)

Kết quả:

[ 745303919 1953525536 1634627433 538970732 538976288 1750540320 1948282469 744846706 1819042080 1998616431]

Ví dụ tiếp theo, tạo mảng hai chiều empty với kích thước 3 x 3 các phần tử trong mảng sẽ có giá trị ngẫu nhiên bằng cách sử dụng hàm np.empty() như sau:

import numpy as np 

# Tao mang empty hai chieu 3 x 3 voi cac phan tu ngau nhien
arrA = np.empty((3,3), dtype = int) 
print(arrA)

Kết quả:

[[ 175076204  538976288  757935405]
 [ 757935405  538976266 1869767200]
 [1633903713 1952412787  540680303]]