Hàm ASCII() trong SQL

1. Cú pháp sử dụng hàm ASCII() Hàm ASCII () trả về giá trị ASCII cho ký tự cụ thể. Cú pháp hàm ASCII() như sau: ASCII(character)[...]

Read More

Hàm CHAR() trong SQL

1. Cú pháp sử dụng hàm CHAR() Hàm CHAR() trả về ký tự theo mã ASCII. Hàm này ngược lại với hàm ASCII(). Cú pháp của hàm CHAR()[...]

Read More

Hàm CHARINDEX() trong SQL

1. Cú pháp sử dụng hàm CHARINDEX() Hàm CHARINDEX() tìm kiếm và trả về vị trí của một chuỗi con nằm trong chuỗi gốc. Hàm này[...]

Read More

Hàm CONCAT() trong SQL

1. Cú pháp sử dụng hàm CONCAT() Hàm CONCAT() được sử dụng để nối hai hoặc nhiều chuỗi lại với nhau. Cú pháp của hàm CONCAT()[...]

Read More

Nối chuỗi trong SQL

1. Nối chuỗi bằng toán tử + Toán tử "+" cho phép nối hai hoặc nhiều chuỗi lại với nhau trong SQL. Đây là cách nối[...]

Read More

Hàm CONCAT_WP() trong SQL

1.Cú pháp sử dụng hàm CONCAT_WP() Hàm CONCAT_WP() được sử dụng để nối hai hay nhiều chuỗi theo dấu phân cách được chỉ định. Nghĩa là[...]

Read More

Hàm DATALENGTH() trong SQL

1. Cú pháp sử dụng hàm DATALENGTH() Hàm DATALENGTH() trả về kích thước được sử dụng để biểu diễn một biểu thức. Kích thước này được[...]

Read More

Hàm DIFFERENCE() trong SQL

1. Cú pháp sử dụng hàm DIFFERENCE() Hàm DIFFERENCE() so sánh hai giá trị chuỗi và trả về một số nguyên. Giá trị trả về này[...]

Read More

Hàm FORMAT() trong SQL

1. Cú pháp sử dụng hàm FORMAT() Hàm FORMAT() được sử dụng để định dạng một giá trị với định dạng được chỉ định. Ta thường[...]

Read More

Hàm LEFT() trong SQL

1. Cú pháp sử dụng hàm LEFT() Hàm LEFT() lấy ra một số ký tự từ một chuỗi gốc và bắt đầu từ trái. Cú pháp[...]

Read More