1.Cách xóa phần tử trong danh sách

Với danh sách ban đầu là một mảng bao gồm các phần tử: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (hình bên dưới)

Để thực hiện việc xóa một phần tử bất kỳ có trong danh sách tôi cần thực hiện hai bước sau:

 • Bước đầu tiên: Xác định vị trí P chính là vị trí phần tử cần xóa trong danh sách

 • Bước thứ hai: Dịch chuyển tất cả các phần tử từ vị trí cần xóa đến cuối sang trái 1 vị trí:

 • Bước thứ ba: Giảm số lượng phần tử trong danh sách đi 1 đơn vị

2.Hàm xóa một phần tử trong danh sách

2.1 Xây dựng hàm xóa phần tử

Hàm void XoaPhanTu(DSKe &ds, int p) duới đây nhận đầu vào là tham chiếu DSKe &ds chính là danh sách cần xóa đi 1 phần tử và tham số thứ hai là vị trí phần tử cần xóa là int p.

Hàm này sẽ thực hiện dịch chuyển tất cả các phần tử từ vị trí cần xóa đến cuối sang trái 1 vị trí:

void XoaPhanTu(DSKe &ds, int p){
  //Kiem tra vi tri phan tu hop le
  if (ds.n <= 0 || p < 0 || p >= ds.n){
   printf("Danh sach khong chua phan tu!");
   return;
  }
  //Dich chuyen cac phan tu o vi tri xoa sang ben trai 1 don vi
  for (int i=p; i<ds.n-1; i++){
   ds.A[i] = ds.A[i+1];
  }
  //giam so luong phan tu trong danh sach
  ds.n = ds.n - 1;
}

Chú ý:

 • Hàm XoaPhanTu() cũng nhận tham chiếu DSKe &ds bởi vì ta mong muốn rằng sự thay đổi của danh sách khi phần tử được xóa sẽ làm thay đổi lại các phần tử có trong danh sách ban đầu.

2.2 Chương trình hoàn chỉnh sử dụng hàm xóa phần tử trong danh sách

Trước khi thực hiện xóa phần tử trong danh sách, ta cần đảm bảo rằng trong danh sách đã có phần tử. Vì thế tôi sẽ thêm một số phần tử vào danh sách trước bằng cách gọi hàm void ChenDau(ds,x)

Sau đó thực hiện gọi hàm void XoaPhanTu(ds,p) tại vị trí p trong danh sách:

#include <stdio.h>
#define MAX 100 //dinh nghia so luong phan tu cua mang co the luu tru
typedef struct DSKe{
  //mang int a voi kich thuoc MAX = 100
  int A[MAX];
  //quan ly so luong N phan tu
  int n;
}DSKe;

//khai bao ham khoi tao
void KhoiTao(DSKe &ds){
  //ban dau danh sach la rong (n = 0)
  ds.n = 0;
}

int KiemTraRong(DSKe ds){
  //neu ds.n == 0 thi rong
  if (ds.n==0){
   return 1;
  } 
  return 0;
}

int KiemTraDay(DSKe ds){
  //neu ds.n == MAX thi da day
  if (ds.n == MAX){
   return 1;
  }
  return 0;
}

void ChenCuoi(DSKe &ds, int x){
  //neu day thi khong duoc phep chen
  if (KiemTraDay(ds)==1){
   return;
  }
  //truy cap vao phan tu cuoi cung cua danh sach va chen X vao
  ds.A[ds.n]=x;
  //tang phan tu trong danh sach len
  ds.n += 1;
}
void DuyetDS(DSKe ds){
  //duyet tu phan tu dau tien
  int p = 0;
  //chua den dia chi cuoi cung trong danh sach thi tiep tuc duyet
  while (p<ds.n){
   //Xu ly cac phan tu duoc xet
   printf("%d ",ds.A[p]);
   //tang den vi tri den phan tu tiep theo trong danh sach
   p++;
  }
}

void XoaPhanTu(DSKe &ds, int p){
  //Kiem tra vi tri phan tu hop le
  if (ds.n <= 0 || p < 0 || p >= ds.n){
   printf("Danh sach khong chua phan tu!");
   return;
  }
  //Dich chuyen cac phan tu o vi tri xoa sang ben trai 1 don vi
  for (int i=p; i<ds.n-1; i++){
   ds.A[i] = ds.A[i+1];
  }
  //giam so luong phan tu trong danh sach
  ds.n = ds.n - 1;
}

int main(){
  //khai bien ds co kieu DSKe
  DSKe ds;
  //dua ds vao ham khoitao
  KhoiTao(ds);
  //nhap N so luong phan tu cua danh sach can chen
  int n;
  printf("Nhap N: ");
  scanf("%d", &n);
  //nhap gia tri cho tung phan tu X
  for(int i = 0; i < n; i++){
   int x;
   printf("Nhap phan tu thu [%d] trong danh sach: ",i);
   scanf("%d",&x);
   //chen gia tri cua cac phan tu vao danh sach theo cach chen cuoi
   ChenCuoi(ds,x);
  }
  //goi ham duyet danh sach
  printf("\nDANH SACH BAN DAU\n");
  DuyetDS(ds);
  //nhap vi tri can xoa
  int p;
  printf("\nNhap vi tri can xoa: ");
  scanf("%d", &p);
  //goi ham xoa
  XoaPhanTu(ds,p);
  //danh sach sau khi xoa phan tu tai vi tri p
  printf("\nDANH SACH SAU KHI XOA PHAN TU TAI VI TRI %d \n", p);
  //goi ham duyet
  DuyetDS(ds);
}
Nhap N: 11

Nhap phan tu thu [0] trong danh sach: 1

Nhap phan tu thu [1] trong danh sach: 2

Nhap phan tu thu [2] trong danh sach: 3

Nhap phan tu thu [3] trong danh sach: 4

Nhap phan tu thu [4] trong danh sach: 5

Nhap phan tu thu [5] trong danh sach: 6

Nhap phan tu thu [6] trong danh sach: 7

Nhap phan tu thu [7] trong danh sach: 8

Nhap phan tu thu [8] trong danh sach: 9

Nhap phan tu thu [9] trong danh sach: 10

Nhap phan tu thu [10] trong danh sach: 11

DANH SACH BAN DAU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nhap vi tri can xoa: 5

DANH SACH SAU KHI XOA PHAN TU TAI VI TRI 5

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11