Trong bài này, nội dung chủ yếu là ôn tập và áp dụng lại kiến thức của 7 bài trước trong loạt bài về “Danh sách liên kết đơn”. Vì vậy nếu bạn chưa đọc hết những bài trước, vui lòng quay lại đọc lại trước khi đến phần này!

1.Yêu cầu đề bài quản lý sinh viên bằng danh sách liên kết đơn

Trên ngôn ngữ C/C++, viết chương trình thực hiện yêu cầu sau:

 • 1. Định nghĩa một cấu trúc Sinh viên bao gồm các trường thông tin như sau: Mã Sinh viên (kiểu số nguyên), tên Sinh viên (kiểu chuỗi ký tự), lớp (kiểu chuỗi ký tự), điểm tổng kết (kiểu số thực), hạnh kiểm (Tốt, khá, trung bình, yếu).
 • 2. Cài đặt một cấu trúc danh sách liên kết đơn cho kiểu dữ liệu Sinh viên, với các thao tác: 1) Khởi tạo danh sách; 2) kiểm tra rỗng 3) thêm phần tử vào cuối (hoặc đầu) danh sách 4) Tìm kiếm phần tử trong danh sách; 5) Xóa )phần tử cuối cùng khỏi danh sách; 6) Duyệt danh sách; 7) Sắp xếp danh sách
 • 3. Chương trình chính: Sử dụng cấu trúc danh sách liên kết đơn và các thao tác ở trên để:

– Nhập vào một danh sách liên kết đơn gồm n Sinh viên (n bất kỳ).

– Hiển thị danh sách đã nhập ra màn hình.

-Liệt kê ra màn hình danh sách tất cả những Sinh viên thuộc lớp “D13CNPM”.

– Sắp sếp danh sách sinh viên theo mã sinh viên tăng dần

– Xóa phần tử cuối cùng khỏi danh sách.

Hiển thị lại danh sách sau khi xóa ra màn hình.

2.Xây dựng chương trình theo yêu cầu đề bài

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
struct sinhvien {
  int masv;
  char tensv[20];
  char lop[20];
  float dtk;
  char hk[15];
};
typedef struct sinhvien SV;

struct node{
  SV data;
  node * next;
};
typedef struct node NODE;

struct list{
  NODE *pHead;
  NODE *pTail;
};
typedef struct list LIST;

void KhoiTao(LIST &ds){
  ds.pHead = NULL;
  ds.pTail = NULL;
}

int KiemTraRong(LIST ds){
  if (ds.pHead == NULL){
    return 1;
  }
  return 0;
}

NODE* TaoNode(SV x) {
  NODE *p;
  p = new NODE;
  if (p==NULL) {
    printf ("KHONG DU BO NHO");
    return NULL;
  }
  p->data=x;
  p->next=NULL;
  return p;
}

void ChenCuoi (LIST &ds, NODE *p){
  if (ds.pHead==NULL) {
    ds.pHead=p;
    ds.pTail=p;
  }
  else {
    ds.pTail->next=p;
    ds.pTail=p;
  }
}

void Nhap(LIST &ds, int n){
  printf("NHAP THONG TIN SINH VIEN\n");
  for(int i = 0; i < n; i++){
    SV x;
    printf ("Nhap ma sinh vien : ");fflush(stdin);
    scanf("%d",&x.masv);
    printf ("Nhap ten sinh vien : ");fflush(stdin);
    gets(x.tensv);
    printf ("Nhap lop : ");fflush(stdin);
    gets(x.lop);
    printf ("Nhap diem tong ket : ");fflush(stdin);
    scanf("%f",&x.dtk);
    printf ("Nhap hanh kiem : ");fflush(stdin);
    gets(x.hk);
    printf ("\n \n");
    NODE *p = new NODE;
    p = TaoNode(x);
    ChenCuoi(ds,p);
  }
}

void Xuat(LIST ds){
  for(NODE *p = ds.pHead; p!= NULL; p=p->next){
    printf("%d\t %s\t %s\t %f\t %s\n", p->data.masv, p->data.tensv, p->data.lop, p->data.dtk, p->data.hk);
  }
}

void SVD13CNPM(LIST ds){
  for(NODE *p = ds.pHead; p!= NULL; p=p->next){
    if(strcmp(p->data.lop, "D13CNPM")==0){
      printf("%d\t %s\t %s\t %f\t %s\n", p->data.masv, p->data.tensv, p->data.lop, p->data.dtk, p->data.hk);
    }
  }
}

void SapXep(LIST &ds){
  NODE *p, *q;
  for(p = ds.pHead; p != ds.pTail; p=p->next){
    for(q = p->next; q != NULL; q = q->next){
      if(p->data.masv > q->data.masv){
        SV x = p->data;
        p->data = q->data;
        q->data = x; 
      }
    }
  }
  Xuat(ds);
}
void XoaCuoi(LIST &ds)
{
  for(NODE *k = ds.pHead; k != NULL; k = k ->next)
  {
    if(k->next == ds.pTail)
    {
      delete ds.pTail;
      k->next = NULL;
      ds.pTail = k;
    }
  }
  Xuat(ds);
}
int main(){
  LIST ds;
  int n;
  printf("NHAP N: ");
  scanf("%d",&n);
  KhoiTao(ds);
  Nhap(ds,n);
  printf("\nDANH SACH SINH VIEN\n");
  Xuat(ds);
  printf("\nDANH SACH SINH VIEN D13CNPM\n");
  SVD13CNPM(ds);
  printf("\nDANH SACH SINH VIEN SAP XEP THEO MA\n");
  SapXep(ds);
  printf("\nDANH SACH SINH VIEN DA XOA PHAN TU CUOI\n");
  XoaCuoi(ds);
}