1.Cách duyệt phần tử có trong danh sách

Mảng cần duyệt của tôi là một mảng chứa các phần tử: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (xem hình bên dưới)

Để thực hiện duyệt danh sách trên tôi sẽ xuất phát từ phần tử đầu tiên trong danh sách và tăng chỉ số dần đến cuối danh sách. Việc này cũng có thể hiểu là đi từ đầu đến chính phần tử cuối cùng của danh sách (xem hình bên dưới)

2.Hàm duyệt các phần tử có trong danh sách

Hàm void DuyetDS(DSKe ds) duới đây nhận đầu vào là DSKe ds chính là danh sách cần duyệt các phần tử. Hàm này sẽ thực hiện duyệt từ vị trí p = 0 (đầu danh sách) cho đến vị trí p < ds.n (cuối danh sách)

void DuyetDS(DSKe ds){
  //duyet tu phan tu dau tien
  int p = 0;
  //chua den dia chi cuoi cung trong danh sach thi tiep tuc duyet
  while (p<ds.n){
   //Xu ly cac phan tu duoc xet
   printf("%d ",ds.A[p]);
   //tang den vi tri den phan tu tiep theo trong danh sach
   p++;
  }
}

Chú ý:

 • Vì đây là hàm duyệt nên tham số DSKe ds được chuyền vào hàm không cần chuyền theo kiểu tham chiếu DSKe &ds

3.Chương trình hoàn chỉnh sử nhập xuất mảng danh sách

Trước tiên để duyệt danh sách, thì ta phải đảm bảo rằng trong danh sách đã có một số phần tử nhất định nào đó. Vì thế ta cần chèn một số phần từ vào trong danh sách trước.

Ở đây tôi sẽ chèn một vài phần tử là số nguyên int vào danh sách theo cách chèn cuối (gọi hàm void ChenCuoi(ds,x))

#include <stdio.h>
#define MAX 100 //dinh nghia so luong phan tu cua mang co the luu tru
typedef struct DSKe{
  //mang int a voi kich thuoc MAX = 100
  int A[MAX];
  //quan ly so luong N phan tu
  int n;
}DSKe;

//khai bao ham khoi tao
void KhoiTao(DSKe &ds){
  //ban dau danh sach la rong (n = 0)
  ds.n = 0;
}

int KiemTraRong(DSKe ds){
  //neu ds.n == 0 thi rong
  if (ds.n==0){
   return 1;
  } 
  return 0;
}

int KiemTraDay(DSKe ds){
  //neu ds.n == MAX thi da day
  if (ds.n == MAX){
   return 1;
  }
  return 0;
}

void ChenCuoi(DSKe &ds, int x){
  //neu day thi khong duoc phep chen
  if (KiemTraDay(ds)==1){
   return;
  }
  //truy cap vao phan tu cuoi cung cua danh sach va chen X vao
  ds.A[ds.n]=x;
  //tang phan tu trong danh sach len
  ds.n += 1;
}
void DuyetDS(DSKe ds){
  //duyet tu phan tu dau tien
  int p = 0;
  //chua den dia chi cuoi cung trong danh sach thi tiep tuc duyet
  while (p<ds.n){
   //Xu ly cac phan tu duoc xet
   printf("%d ",ds.A[p]);
   //tang den vi tri den phan tu tiep theo trong danh sach
   p++;
  }
}
int main(){
  //khai bien ds co kieu DSKe
  DSKe ds;
  //dua ds vao ham khoitao
  KhoiTao(ds);
  //nhap N so luong phan tu cua danh sach can chen
  int n;
  printf("Nhap N: ");
  scanf("%d", &n);
  //nhap gia tri cho tung phan tu X
  for(int i = 0; i < n; i++){
   int x;
   printf("Nhap phan tu thu [%d] trong danh sach: ",i);
   scanf("%d",&x);
   //chen gia tri cua cac phan tu vao danh sach theo cach chen cuoi
   ChenCuoi(ds,x);
  }
  //goi ham duyet danh sach
  printf("\nDANH SACH SAU KHI DUOC DUYET LA\n");
  DuyetDS(ds);
}
Nhap N: 11

Nhap phan tu thu [0] trong danh sach: 1

Nhap phan tu thu [1] trong danh sach: 2

Nhap phan tu thu [2] trong danh sach: 3

Nhap phan tu thu [3] trong danh sach: 4

Nhap phan tu thu [4] trong danh sach: 5

Nhap phan tu thu [5] trong danh sach: 6

Nhap phan tu thu [6] trong danh sach: 7

Nhap phan tu thu [7] trong danh sach: 8

Nhap phan tu thu [8] trong danh sach: 9

Nhap phan tu thu [9] trong danh sach: 10

Nhap phan tu thu [10] trong danh sach: 11

DANH SACH SAU KHI DUOC DUYET LA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11