1.Nhập xuất trong C

Nhập xuất là vấn đề hết sức cần thiết trong lập trình khi người lập trình viên cần trao đổi thông tin giữa chương trình và con người. Trong ngôn ngữ C có hai hàm căn bản để thực hiện công việc này đó là printf và scanf.

Trước khi đi vào hai hàm nhập xuất printf và scanf, chúng ta cùng đọc qua một số định dạng căn bản để sử dụng trong việc nhập xuất giá trị nhé!

%d Số nguyên (int)
%f Số thực (float)
%c Ký tự
%s Sâu ký tự

2.Sử dụng printf để xuất thông tin

Đôi khi ta cần in ra màn hình một kết quả, một giá trị nào đó để kiểm tra tính đúng sai, hoặc đơn giản là in ra màn hình những dòng thông báo để tương tác với người sử dụng, để làm được việc đó trong C ta cần khai báo:

printf(“Ky_tu_can_in_ra”);

Ví dụ hiển thị ra màn hình dòng chữ “Toi yeu lap trinh” bằng hàm printf:

#include<stdio.h>
int main(){
  printf("Toi yeu lap trinh");
}
Toi yeu lap trinh

Ngoài ra ta cũng có thể in ra màn hình một giá trị nào đó của một biến, hay truyền vào một giá trị nào đó để hiển thị ra màn hình bằng cách:

printf(“Ky_tu_can_in_ra %dinh_dang”, tenbien);

Ví dụ truyền một biến vào hàm printf để hiển thị giá trị của biến đó ra màn hình:

#include<stdio.h>
int main(){
  int i = 5;
  printf("Day la so %d",i);
  return 0;
}
Day la so 5

Ví dụ 2: Truyền nhiều giá trị vào hàm printf() để hiển thị ra màn hình.

#include<stdio.h>
int main(){
  char ten[10] = “Laptrinhtudau”;
  int tuoi = 19;
  printf("Toi la %s toi %d tuoi",ten, tuoi);
  return 0;
}
Toi la Laptrinhtudau toi 19 tuoi

3.Sử dụng scanf để nhập thông tin

Việc tương tác với người dùng là điểu hết sức cần thiết, trong C cho phép ta nhận dữ liệu người dùng nhập vào từ bàn phím bằng cách khai báo:

scanf(“%dinh_dang”,&bien);

Chú ý: %dinh_dang và &bien phải có cùng kiểu dữ liệu giống nhau và khi nhập dữ liệu vào ta phải nhập đúng dữ liệu đã khai báo trước đó.

Ở ví dụ dưới đây tôi cho phép nhập từ bàn phím giá trị là kiểu số nguyên và tôi nhập vào số: 123

#include<stdio.h>
int main(){
  // Khai bao bien val
  int val;
  //hien thi yeu cau nhap du lieu
  printf("Nhap vao ban phim du lieu nguyen: ");
  // Nhap gia tri tu ban phim vao bien val
  scanf("%d",&val);
  // Hien thi gia tri vua nhap ra man hinh
  printf("Val = %d", val);
  return 0;
}
Nhap vao ban phim du lieu nguyen: 123

Val = 123

Tương tự như xuất ra màn hình nhiều giá trị, tôi cũng có thể nhập vào chương trình nhiều giá trị bằng cách truyền nhiều định dạng đầu vào vào trong hàm scanf:

Ở ví dụ dưới đây, tôi cho phép người dùng nhập vào 3 số khác nhau và gán vào các biến val1, val2, val3 sau đó hiển thị chúng ra màn hình:

#include<stdio.h>
int main(){
  // Khai bao bien val1, val2, val3
  int val1, val2, val3;
  //hien thi yeu cau nhap du lieu
  printf("Nhap vao ban phim 3 so nguyen: \n");
  // Nhap 3 gia tri tu ban phim vao bien val1, val2, val3
  scanf("%d %d %d",&val1, &val2, &val3);
  // Hien thi gia tri vua nhap ra man hinh
  printf("Val1 = %d", val1);
  printf("\nVal2 = %d", val2);
  printf("\nVal3 = %d", val3);
  return 0;
}
Nhap vao ban phim 3 so nguyen:

1

2

3

Val1 = 1

Val2 = 2

Val3 = 3